Resmi Senet

İncelemek için tıklayın.
PDF halini görüntülemek için tıklayın.

VAKFIN TESCİLİ

Kuruluş Tescili

“Galatasaray Eğitim Vakfı”, İstanbul, Beyoğlu 18 nci Noterliğinin 29.1.1981 tarih ve 59914 yevmiye No.lu Vakıf Senedi ile kurulmuş, İstanbul 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.12.1981 tarih ve Esas No:1981/453; Karar No: 1981/800 sayılı kararı ile Mahkeme nezdinde tutulan Vakıf Siciline tescil edilmiştir.

Vakıf Resmi Senedindeki Değişikliklerin Tescil Tarihleri

• Beyoğlu 9. Noterliğince 16.8.2002 tarih ve 15751 no.lu düzenleme şeklindeki tâdil sözleşmesinin, yasaya uygun olduğunun görülmesi üzerine T.C İstanbul 2.Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 2002-646; Karar No: 2002-515 sayılı kararı ile yapılan değişikliklerin Mahkemece tutulan Vakıf sicil defterine tesciline 23.8.2002 tarihinde karar verilmiş ve tescil yapılmıştır.

• Beyoğlu 1.Noterliğince 4.8.2006 tarih ve 12112 no.lu düzenleme şeklindeki tâdil sözleşmesinin, yasaya uygun olduğunun görülmesi üzerine T.C İstanbul 2.Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 2006-271; Karar No: 2006-251 sayılı kararı ile yapılan değişikliklerin Mahkemece tutulan Vakıf sicil defterine tesciline 05.12.2006 tarihinde karar verilmiş ve tescil yapılmıştır.

• Beyoğlu 9.Noterliğince 1.6.2016 tarih ve 3719 no.lu düzenleme şeklindeki tâdil sözleşmesinin, yasaya uygun olduğunun görülmesi üzerine T.C İstanbul 15.Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No: 2016-249; Karar No: 2017-52 sayılı kararı ile yapılan değişikliklerin Mahkemece tutulan Vakıf sicil defterine tesciline 26.1.2017 tarihinde karar verilmiş ve tescil yapılmıştır.

BAŞLANGIÇ

Galatasaray Eğitim Vakfı 1981 yılında ilk vakıf senedinde belirtilmiş bulunan şahıslar tarafından “tüm Galatasaraylılar” adına ülkemizin eğitim ve kültür tarihinde müstesna bir yeri bulunan, beşyüzyıllık şerefli bir geçmişe sahip Galatasaray Lisesi’nin korunup geliştirilmesi, çağdaş imkanlara kavuşturulması, geçmişte olduğu gibi gelecekte de binlerce vasıflı Türk gencinin yetiştirilmesi, Galatasaray Camiası’nda yardımlaşma ve dayanışma ortamının sağlanması ve oluşacak gücün bu nezih eğitim kurumumuzun daha ileri götürülmesine yönlendirilerek hem Galatasaray Lisesi öğrencilerine, hem de ülkemiz eğtimine katkı sağlamak amacıyla, Türk Medeni Kanunu ve 903 Sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuştur.

Aradan geçen yirmi yıllık hizmet süresi içerisinde Galatasaray Eğitim Vakfı Vakıf Senedi’nde belirtilmiş olan esaslar ve amaçlar doğrultusunda tüm imkanlarını Galatasaray Lisesi öğrencilerine seferber etmiştir. 1992 yılında Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu’nun kuruluşlarında Galatasaray Eğitim Vakfı büyük rol oynamış, tüm kuruluş çalışmalarına iştirak etmiş ve gereken her türlü maddi desteği sağlamıştır. Kuruluştan sonra da başta Galatasaray Lisesi olmak üzere, Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu’nun her açıdan desteklenmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi ve çağdaş eğitim imkanlarına kavuşturulması için faaliyet göstermiştir. Altyapı tesisinden, öğrenci sosyal faaliyetlerine kadar çok çeşitli alanlarda yatırımlar ve projeler gerçekleştirilmiş, maddi ve manevi her türlü desteğin sağlanılması için büyük çaba harcanmıştır. Galatasaray Eğitim Vakfı’nın bu misyonu yıllar boyu devam edecektir.

Kuruluşundan bu yana değişen hukuki mevzuat, sosyal ve ekonomik şartlar, dünyada meydana gelen sürekli gelişmelerin yanısıra, Galatasaray Üniversitesi ve İlköğretim Okulu’nun tesis edilmeleriyle ilgi ve hizmet alanının genişlemesinden dolayı Vakfın işleyişine ve hukuki yapısına yeni bir düzen getirerek, yeni şartlara uyarlamak gerekmiştir. Bu sebeple Vakfın Resmi Senedinin gözden geçirilmesi gerekmiş, senedin bazı kısımları değiştirilmek ve yeni maddeler eklenmek suretiyle Vakıf Senedi yenilenmiştir.

Vakıf Mütevelliler Kurulu yenilenen Vakıf Senedi çerçevesinde Galatasaray Eğitim Kurumları, Galatasaray Camiası ve ülkemizin eğitimi için daha büyük katkı ve hizmetlerin gerçekleştirileceği ümidi içerisindedir.

GALATASARAY EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ

BÖLÜM I GENEL

Madde 1 - VAKFIN ADI VE MERKEZİ

Vakfın ünvanı “GALATASARAY EĞİTİM VAKFI” dır. Bu Vakıf Senedi’nde kısaca “Vakıf ” diye anılacaktır. Vakfın merkezi, İstanbul’dadır. Vakıf, maksadını gerçekleştirmek için İstanbul dışında lüzum görülen yerlerde de Şûbe, Temsilcilik veya benzeri Teşkilât kurabilir. Şûbelerin, temsilcilerin veya kurulacak diğer Teşkilâtın görev ve yetkileri Vakıf Yönetim Kurulu’nca belli edilir.

Galatasaray Eğitim Vakfı’nın amblemi kırmızı “G”, G içinde sarı “S” harfleri ile bütünleşmiş ve bunları çevreleyen altın sarısı renkte iki defne dalından oluşmaktadır. Bu amblem Türk Patent Enstitüsü tarafından marka olarak tescil edilmiştir.

Madde 2 - VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Vakıf, Türk Medenî Kanunu’nda öngörülen Teftiş Makamının denetimine tâbi ve tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir kuruluştur.

Madde 3 - VAKFIN AMACI

Vakfın amacı, okul öncesi, ilk, orta ve yükseköğretim bölümleriyle Galatasaray Eğitim Kurumları’nın sürekliliğine, gelişmesine katkıda bulunmak mensup ve mezunları arasında sosyal dayanışmaya katılımcı bir dinamizm kazandırmak, Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmaktır.

Aşağıdaki hususlar bu amacın kapsamına girer;

a. Milli Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak, Türkiye’de çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasına ve Türk toplumuna yararlı yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

b. Türk Eğitim Kurumlarında okuyan/okuyacak maddi olanaklardan yoksun tüm Türk Vatandaşı çocuklarına ve özellikle Galatasaray Eğitim Kurumları’nın ilk, orta ve yüksek öğrenim bölümlerinde öğrenim gören yahut yüksek öğrenimini başka üniversitelerde sürdürmek isteyen Galatasaray Lisesi yahut Üniversitesi mezunu başarılı öğrencilere yurt içinde ve/veya yurtdışında karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak, barınma, beslenme ve diğer öğrenim ihtiyaçlarını sağlamak, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek.

c. Anaokulları açmak, ilk, orta ve yüksek eğitim ve öğretim tesisleri ve kurumları kurmak, kurulmuş olan tesislerde tâdil, ilâve ve tâmirler yapmak, kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak.

d. Amatör sporun gelişmesini sağlamak, amatör sporla uğraşan herkesin yararına açık spor tesisleri kurmak, kurulmuş olanları tâmir etmek, ilâveler yapmak, bakımlarını ve gelişmelerini sağlamak, eğitim ve spor konularıyla ilgili seminerler, kurslar düzenlemek, bu konularla uğraşan okul, kulüp, dernek ve Vakıf gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunları biraraya toplamak, faaliyetlerine etkinlik kazandırmak ve koordinasyon ile bütünleşme sağlamak.

e. Konusu ile ilgili derleme ve araştırmalarda bulunmak, bunları yayınlamak, eğitimin etkinliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, müessese ve eğitim ile ilgili yarışmalar açmak, memlekete yararlı hizmetlerde bulunanlara ödüller vermek, çalışmalarında yardımcı olmak, aynı amaç doğrultusunda çalışan kurum ve kuruluşlar arasında ortaklaşa gayret, âhenkli ilişki ve bütünleşme sağlamak.

f. Galatasaray Üniversitesi’nin bütün birimlerinde bilimsel araştırma, faaliyet ve yayınları desteklemek; kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek; gerektiğinde, bunları Vakıf adına yapmak veya yaptırmak.

g. Öğretimin yanı sıra kültür etkinliklerini desteklemek, öncülüğünü yapmak ve bu bağlamda müzik, resim, tiyatro ve edebiyat, folklor, spor ve benzeri bütün dallarda, yurt çapında ve uluslararası etkinliklere katılmak ve bunları teşvik etmek, kültürel etkinlikleri ödüllendirmek.

h. Vakfın amacının gerçekleşmesine hizmet etmek üzere ve Vakfa sürekli gelir temin etmek amacı ile Vakfa ait veya bağlı iktisadî işletme / işletmeler kurmak ve işletmek.

Madde 4 - VAKFIN AMACINA ULAŞABİLMESİ İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere, yurtiçi ve yurtdışında her türlü hukuki muamele ve tasarruflarda bulunabilir. Bu amaçla mevzuatımız esasları dahilinde:

a. Borç alabilir ve verebilir. Gayrimenkul ve menkul mallar ile menkul kıymetleri ve her türlü hakları satın alabilir, satabilir, rehin ve ipotek edebilir ve alabilir. Aynî veya şahsî her türlü hakları iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir, her türlü tasarrufta bulunabilir.

b. Bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile her çeşit mal, malvarlığı ve hakka sahip olabilir, sahip olduklarını satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, bunların gelir veya kârlarını tahsil edebilir, sarfedebilir.

c. Sahip olduğu menkul veya gayrimenkul malları ve paraları idare ve tasarruf eder, harcar, hisse senedi, intifa senedi, tahvil veya mevzuatın öngördüğü her türlü menkul değeri ve bunları temsil eden belgeleri, bunlara ait temettü kuponlarını iktisap edebilir, satıp devredebilir.

d. Gayelerini gerçekleştirmek için intifa, sükna gibi mülkiyetin gayrı aynî hakları kabul edebilir ve bu hakları kullanabilir. Menkul ve gayrîmenkul malları, rehin dahil her türlü teminatları alabilir. Muteber banka kefaletlerini kabul edebilir, gereğinde ödünç alabilir. Vakıf malvarlığının bir kısmını rehin gösterebilir, teminat olarak kullanabilir.

e. Vakıf, kendi amacı doğrultusunda faaliyette bulunan diğer yurtiçi ve yurtdışındaki Vakıf veya sair kuruluşlarla işbirliği ve/veya anlaşmalar, yardımlar, bağışlar yapabilir ve/veya alabilir. Vakfın amacının gerçekleşmesi maksadıyla, müstakil olarak Ticarî veya Sınaî şirketlere kurucu ortak sıfatıyla katılabilir, yatırımlar yapabilir.

Amaçlarının gerçekleşmesi için, faydalı ve lüzumlu görülen bütün teşebbüs, tasarruf, temellük sözleşmeleri ve işlemleri yapabilir.

Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Vakfın siyasetle ilgisi yoktur. Hiçbir siyasî tesire alet edilemez.

Madde 5 - VAKFIN MALVARLIĞI VE GELİRLERİ

İlk kuruluş varlığı olarak, Vakfa tahsis edilen 5.000.000.-TL’dır. Vakıf, işbu kuruluş malvarlığını mevzuata uygun olarak bağışlarla ve bunun dışında her türlü sınai, ticari ve hukuki olanaklar ve bağışlarla artırır ve malvarlığının değerini koruyucu tedbirler alır.

Madde 6 - BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR

Vakfa yapılacak bağışlar, Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilebilir. Bağışlar şartsız ve şartlı olarak yapılabilir. Şartsız bağışlar Vakfa gelir kaydolunarak, bağışlanan iktisadi kıymetin mahiyetine ve mevcut ihtiyaca göre Yönetim Kurulu Kararı ile kullanılır veya sarf edilir.

Şartlı bağışlar, ancak bağışlayanın arzusu yönünde kullanılabilir. Şu kadar ki, şartlı bağışların kabul edilebilmesi için, mevcut şart veya mükellefiyetlerin Vakfın amacına aykırı düşmemesi gerekir.

Vakıf, mevzuat doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan bağış, aynî ve nakdî yardım alabilir ve/veya yapabilir. Yurtdışı’ndan alınan ve/veya yapılan nakdî yardımlar ve bağışlar bankalar aracılığı ile yapılır.

Madde 7 - VAKFIN GELİRLERİ

Vakfa ait gayrımenkullerden elde edilen gelirler, kuracağı ticarî veya sınaî şirketlerden, iştiraklerden sağlanan gelirler, Vakfın amacına uygun olarak yapılacak bağışlar, vasiyet yoluyla intikâl eden gelirler, kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerinden sağlanan gelirlerle, yayınlardan, Vakfın amacına uygun olarak yapılacak olan eğitim ve araştırma faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile sair gelirler Vakfın gelir kaynaklarını oluşturur.

Madde 8 - VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS YERLERİ

Vakıf Yönetimi, Maliye Bakanlığı’nın 02.09.2003 tarih ve 25217 ( asıl ) sayılı resmi gazetede yayınlanmış bulunan 83 sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin gelirlerin harcanma şeklini gösteren (1.5) maddesi uyarınca yıl içinde elde ettiği brüt gelirin 1/3’nün yönetim ve idare masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara; kalanını ( 2 / 3 ) ise Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.

Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kapasitenin yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

Madde 9 - VAKFIN MALVARLIĞINI ARTIRICI BAĞIŞLAR VE BU BAĞIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Vakfın malvarlığına ilâve edilmek üzere bağışlanan varlık ve paralar Vakfa en yüksek ve emin geliri sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir. Vakıf bu amaçla değerlendirilebilecek mevcutlarını vâdeli veya vâdesiz mevduat şeklinde, mevzuata uygun olarak bankalara yatırır. Devlet tahvili alabilir, güvenilir şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini satın alır ve gereğinde bunları satar veya sair menkul kıymetler karşılığında değerlendirebilir. Vakfa gayrimenkul mallar satın alabilir.

b. Gelirleri ve getirileri belli ve gerekli bir amaca tahsis şartına bağlı olarak ve malvarlığını artırmak üzere yapılan Türk Lirası şeklindeki bağışlar, Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen amaca uygunluk şartı göz önünde bulundurularak Vakıfça mevzuata uygun olarak bankalara yatırılır. Bu bağışlar, bağışta bulunanın isteği doğrultusunda yönlendirilir ve değerlendirilir. Bağışların başlangıçtaki değerlerinin reel olarak muhafazası ve bağış tutarının sürekliliğinin sağlanması için Vakıf gerekli tedbirleri alır.

c. Gelirleri ve getirileri, bağışlayanın Vakıf amacına uygun olarak koyacağı şartlar doğrultusunda kullanılmak üzere Vakfa gayrimenkul veya işletme tesisi bağışlanabilir. Bu şekilde bağışlanan gayrimenkul ve tesislerin onarımı ve muhafazası için gerekli giderler, bunların sağladıkları gelirlerden karşılanır.

BÖLÜM II VAKFIN ORGANLARI

Madde 10 - VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

a. Mütevelliler Kurulu

b. Divan Kurulu

c. Yönetim Kurulu

d. Yürütme Kurulu

e. Denetim Kurulu

Madde 11 - MÜTEVELLİLER KURULU

Mütevelliler Kurulu, bu vakıf senedinde belirtilen şekilde oluşan, Vakfın yönetimi ile yükümlü ve sorumlu “Yönetim Kurulu” ile “Denetim Kurulu”nu seçen, denetleyen ve kendisine tevdi edilen diğer görevleri yerine getiren, seçim, denetleme, tavsiye, yetkilendirme ve onay ile yetkili Vakfın en üst organıdır.

A. Asıl Üyeler

Mütevelliler Kurulu Asıl Üyeleri, işbu Vakıf Senedi altında isim, soyadı ve adresleri kayıtlı 200 (ikiyüz) kişiden oluşur. Kendi isteğiyle ayrılma hali hariç, Mütevelliler Kurulu Asıl Üyelik sıfatı yaşam boyunca devam eder. Halefiyete ilişkin madde hükmü saklıdır.

B. Temsilciler

Galatasaray Üniversitesi Rektörü, Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Lisesi Müdürü, Galatasaray İlköğretim Okulu Müdürü, Galatasaray Eğitim Vakfı Genel Müdürü, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ile Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu Genel Sekreteri ve yurt içinde ve yurt dışında Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi eski öğrencileri tarafından kurulmuş bulunan ve bundan sonra kurulacak olan eğitim ve sosyal dayanışma dernek ve vakıflarının başkanları Mütevelliler Kurulu toplantısına kendi kuruluşlarını temsilen katılırlar. Bunların esasen Asıl Üye sıfatını haiz bulunmaları halinde bu dernek, vakıf ve kuruluşların Yönetim Kurulu Üyeleri’nden biri Mütevelliler Kurulu toplantısına temsilci sıfatıyla katılır.

Mazereti bulunan Dernek ve Vakıf Başkanları Mütevelliler Kurulu toplantılarına, kendilerinin atayacağı bir kimseyi de gönderebilirler. Bu kimsenin o kuruluş Yönetim Kurulu Üyesi olması şarttır.

Mütevelliler Kurulu nezdinde temsilcilik sıfatı, ilgili kuruluştaki görev süresiyle sınırlıdır. Temsilciler, toplantıda söz alabilir, öneride bulunabilir, mevzuat gereği, oy hakkı

olmaksızın, müzakerelere katılabilirler.

Madde 12 - HALEF TAYİNİ

A. Genel Olarak

Mütevelliler Kurulu Asıl Üyeleri, istifaları yahut ölümleri halinde yerlerini almak üzere, halef olarak önerdikleri kişi veya kişileri içeren belgeyi (Halef Tayin Belgesi), kapalı zarf içinde Vakıf Genel Müdürlüğü’ne tevdi ederler.

Halef Adayları’nda aşağıdaki şartlar aranır:

a. Galatasaray İlk Okulu, İlköğretim Okulu, Lisesi ve Üniversitesi birimlerinin en az birinden mezun olmak;

b. Veya bu birimlerden birinde en az üç yıl öğrenim görmüş olmak;

c. Yahut aday gösterenin eşi, çocuğu veya üçüncü dereceye kadar kan hısmı olmak;

d. Yahut Galatasaray Camiasına Vakıf amaçları doğrultusunda önemli yararlar sağlamış olmak.

Halef seçimi, Yönetim Kurulu’nun, Asıl üye tam sayısının dörtte üçünün hazır bulunacağı bir toplantıda yapılabilir.

Vakıf Yönetim Kurulu, gerekçe göstermeksizin Halef öneri yazısında öngörülmüş halef aday veya adaylarını reddedebilir. İşbu red kararının geçerliliği, üye tam sayısının dörtte üçünün red kararına iştirak etmiş olmasına bağlıdır.

Halef seçimi kararının geçerliliği ise, üye tam sayısının üçte ikisinin kabulüne bağlıdır. İşbu karar nisabının, izleyecek ikinci toplantıda da sağlanamaması halinde halef reddedilmiş sayılır.

Oylar kapalı usulle verilir.

B. Özel Olarak

Mütevelliler Kurulu Üyesi’nin yazılı beyanla Halef bırakmamış olması, yahut bıraktığı Halef adayının seçilememiş olması halinde Halef adayı önerme hakkı, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne geçer.

Bu takdirde Halef adaylarının adedi ikiden fazla olamaz. Halef teklifinin geçerli olması için, teklifin yazılı olarak yapılmasını ve en az iki Yönetim Kurulu Üyesi’nce imzalanmış olmasını gerektirir.

Bu koşullarda önerilmiş Halef adayının seçiminde, toplantı ve karar nisapları için, işbu maddenin (A) bendindeki kurallar aynen uygulanır.

Halef seçimi bir merasim dahilinde gerçekleştirilir. Bu merasimin içeriği, Mütevelliler Kurulu Listesi‘nin haleflerin ilâvesi suretiyle tanzim ve sürekliliğinin sağlanması, Galatasaray Eğitim Vakfı Yönetmeliğiyle saptanır.

Madde 13 - MÜTEVELLİLER KURULU’NUN TOPLANTILARI

Mütevelliler Kurulu “Olağan” veya “Olağanüstü” olarak toplanır. Bu toplantılar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün düzenlemelerine uygun bir şekilde yapılır.

Olağan toplantı, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine, her yıl bir defa en geç Mayıs ayında yapılır. Toplantının geçerliliği Mütevelliler Kurulu üye tam sayısının, yarısından fazlasının hazır bulunması koşuluna bağlıdır. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı elde edilemezse, toplantı 15 gün sonra aynı gün ve saatte, aynı yerde yapılmak üzere ertelenir. Bu İkinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının dörtte birinden (1/4) az olamaz.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelliler Kurulu’ndan bir başka üyeyi vekil tayin eder. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Mütevelliler Kurulu gerekirse “Olağanüstü” de toplanabilir. Olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Vakıf Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’na aittir. Mütevelliler Kurulu üyelerinden, en az 10 kişinin yazılı talebi üzerine de Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelliler Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Olağanüstü toplantı talebinin tebelluğundan itibaren toplantının iki ay içinde yapılmaması halinde, teklif sahipleri Denetim Kurulu’na başvururlar. Onların da çağırıyı iki ay içinde gerçekleştirmemesi halinde, talep sahiplerinin Mahkemeye müracaat hakkı doğar.

Olağanüstü toplantı yeter sayıları için, Olağan Toplantı yeter sayıları kuralları aynen uygulanır. Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Mütevelliler Kurulu toplantıları esas olarak Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu ’nda yapılır. Toplantının, adı geçen salonda fiilen yapılmasının imkânsız olduğu hallerde ve daha önceden bildirmek şartı ile, Vakıf Merkezi’nin bulunduğu yerde veya başka bir yerde de yapılabilir.

Gerek Olağan ve gerekse de Olağanüstü toplantı gün, gündem, yer ve saatinin, en geç, 15 gün önce İstanbul’da çıkan bir gazetede ilân edilmesi ve Mütevelliler Kurulu Üyeleri’ne, toplantıdan 20 gün önce Yönetim Kurulu tarafından toplantı tarih, yer ve saatiyle, gündeminin taahhütlü mektupla bildirilmesi gereklidir.

Olağanüstü Mütevelliler Kurulu toplantılarında, gündemde öngörülmeyen hususlar müzakere edilmez ve karara bağlanmaz.

Mütevelliler Kurulu’nu idare etmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Oy Toplama Memuru ve bir Kâtip seçilir. İbranın ve/veya seçimin söz konusu olduğu toplantılarda, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Divan Başkanı olamaz.

Mütevelliler Kurulu toplantılarına ilişkin merasim Yönetmelikle saptanır.

Madde 14 - MÜTEVELLİLER KURULU’NUN YETKİLERİ

Mütevelliler Kurulu’nun yetkileri şunlardır:

a. Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri’ni seçmek,

b. Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri’ni seçmek,

c. Vakfa gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

d. Vakıf Yönetim Kurulu’nca hazırlanan ilgili faaliyet dönemine ait “Vakıf ’a” ve “Vakıf İktisadî İşletme / işletmelerine” ait:

• “Vakıf ’ın” ve “ Vakıf İktisadi İşletmesi / İşletmeleri” nin Çalışma ve Hesap Raporlarını inceleyip görüşmek,

• Bunların Denetim Raporlarını incelemek,

• “Vakıf ” Yönetim Kurulu ile “Vakıf İktisadî İşletme / İşletmelerini” “İşletme Yönetim Komitesini / Komitelerini” ibra etmek,

• “Vakıf Denetim Kurulu” ile “ Vakıf İktisadî İşletme / İşletmeleri Denetçilerini” ibra etmek,

• “Vakıf ’ın” ve “ Vakıf İktisadî İşletmesi / İşletmelerinin” müteakip yıl çalışma programlarını görüşmek ve karara bağlamak,

e. Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f. Gerekli gördüğü hallerde yeni şube veya temsilcilikler ihdası ve İktisadî İşletme / İşletmeler kurabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

g. Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak,

h. Gerektiğinde Vakıf Resmi Senedi’nde ilave ve değişiklikler yapmak, (Vakıf Resmi Senedi’ nde bundan böyle yapılacak olan değişikliklerin tescil ettirilmesi için açılan dava sırasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün uygun görmeyeceği hususlar ortaya çıkarsa; Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün bu konuda mahkemeye göndereceği mütalâa doğrultusunda yapılacak olan değişiklikler için yeniden Mütevelliler Kurulu toplantısına luzum kalmadan, belirtilen değişikliklerin yapılması için Mütevelliler Kurulu’ nun tümünü temsilen Yönetim Kurulu’ nun yetkili kılınması.)

i. Vakıf Resmi Senedi’nde Mütevelliler Kurulu’na bırakılmış olan diğer görevleri yerine getirmek ve gerekli kararları almak, Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Madde 15 - DİVAN KURULU

Yönetim Kurulu Asıl Üyeliği’ni, Denetçi Kurulu Asıl Üyeliğini, en az, bir dönem ve istifa etmeksizin tamamlamış eski Yönetim Kurulu Üyeleri Denetim Kurulu Üyeleri ve Galatasaray Lisesi eski Müdürleri, Galatasaray Üniversitesi eski Rektörleri ve Vakfın eski Genel Koordinatörleri, eski Genel Sekreterleri ve Genel Müdürleri ile Galatasaray Eğitim Kurumları’nda en az yirmi yıl öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapmış olanlar Galatasaray Eğitim Vakfı Divan Kurulu Üyesi sıfatını kazanırlar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu bir yönetim döneminde beş kişiyi geçmemek kaydıyla Divan Kurulu’na üye seçmeye yetkilidir.

Bu seçimlerde aday göstermek ve toplantı ve karar nisapları için 12’nci madde kuralları aynen uygulanır.

Divan Kurulu Üyeliği sıfatı yaşam boyunca devam eder.

Divan Kurulu, kendi üyeleri arasından, bir Başkan seçer. Bu seçimin geçerliliği üye tam sayısının en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmasına ve hazır bulunanların, en az, yarıdan bir fazlasının aday lehinde oy kullanması koşuluna bağlıdır. Söz konusu nisaplar elde edilinceye kadar seçim toplantıları devam eder. Bu süreç içinde, toplantıya çağırmak ve toplantıları idare etmek görev ve yetkisi en yaşlı üyeye aittir.

Başkan Yardımcısını, Divan Başkanı kendi atar. Bu atama, Divan Başkanı’nın seçimini izleyen on işgününde yapılır ve Divan Üyeleri’ne bildirilir. Atamanın 10 gün içinde Başkan tarafından yapılmaması halinde, bu yetki ve görev Divan Kurulu’na geçer. Başkan Yardımcısı toplantıda hazır bulunan üye sayısının yarısından bir fazlasının olumlu oyuyla seçilir.

Divanın bir sekreteryası vardır.

Vakıf Yönetim Kurulu, Divan Kurulu’na bir temsilci atar. Yönetim Kurulu Temsilcisi oy kullanmamak koşuluyla toplantılara katılır.

Divan Başkanlığı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nı yahut İkinci Başkan’ı izahat almak için toplantılara davet edebilir.

Vakıf Başkanı yahut İkinci Başkanı, Galatasaray Eğitim Vakfı Divan toplantılarına, oy kullanmamak koşuluyla her zaman katılmaya yetkilidir.

Divan Kurulu Kararları’nın oluşması için, oylama el kaldırmak suretiyle olur. Üyelerden onda birinin teklifiyle oylama gizli yapılır.

Birincisi, her yılın Ekim ayında olmak üzere, Divan yılda en az iki defa toplanır. Toplantı yeri, toplantıya çağırı ve toplantıda usul yönetmelikle saptanır.

Madde 16 - DİVANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Divan’ın temel işlevi, Galatasaray gelenekleri çerçeve ve içeriğinde genel olarak Vakıf girişimlerinin ve özel olarak Vakıf Yönetim Kurulu faaliyetlerinin gözetim, denetim ve himayesidir. Bu kavram dahilinde Divan, Yönetim Kurulu’nu ve Yürütme Kurulu’nu izler ve önerilerde bulunur. Müzakere edilmesini ve karara bağlanmasını istediği hususları Yönetim Kurulu gündemine geçirtir. Buna karşılık, Vakfı temsil yetkisi olmadığı gibi, kendi içinde aldığı kararlar da, Yönetim Kurulu’nu bağlamaz.

Divan’ın çalışmaları yönetmelikle saptanmıştır.

Madde 17 - YÖNETİM KURULU

A. Seçilme Ehliyeti

Yönetim Kurulu Üyeleri, Vakıf Mütevelliler Kurulu tarafından ve kaideten Mütevelliler Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Mütevelliler Kurulu Üyesi olmayan, fakat Galatasaray Öğretim Kurumları’nda, en az üç yıl okumuş kişiler de Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler.

Galatasaray Lisesi Müdürü, Galatasaray Üniversitesi Rektörü, Yönetim Kurulu’nun tabii üyeleridir. Bu sıfatları, adı geçen kurumlardaki görevleri süresince devam eder.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin hizmetleri fahrîdir.

B. Üye Sayısı ve Üyelik Süresi

Tabii üyeler hariç, Vakıf Yönetim Kurulu 9 Asıl ve 4 Yedek Üye’den oluşur.

Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelik süresi, 3 yıldır. Tekrar seçilmeleri mümkündür. Asıl Üyeler’den birinin bu sıfatının, vefat, istifa yahut işbu maddenin (C) bendindeki

koşullar nedeniyle düşmesi halinde, seçim sırasında aldıkları oy sırasına göre ve oyların eşit çıkması halinde kıdem sırasına göre Yedek Üye Asıl Üye sıfatını kazanır ve yerine seçildiği üyenin kalan süresi kadar görev yapar.

Her ne sebeple olursa olsun yedek üye sayısının, istifa, vefat yahut işbu maddenin (C) bendi koşullarında boşalan üyelikleri doldurmaya kafi gelmeyeceği ahvalde, Denetçiler, Mütevelliler Kurulu’nu, en geç bir ay içinde, olağanüstü toplantıya çağırırlar.

Bu takdirde Yönetim Kurulu’nun kalan üyelerinin sıfatları kendiliğinden düşer ve seçim yeniden yapılır. Yeni seçilen Yönetim Kurulu, seçim tarihinden itibaren 3 yıl görev yapar.

C. Üyeliklerin Açılması

Vefat ve istifa halinde, Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeliği sıfatı düşer. Ayrıca, Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez arka arkaya gelmeyen Asıl ve Yedek Üyelerin de sıfatı keza kendiliğinden düşer. Bu takdirde herhangi bir karara yahut bildirime gerek kalmaksızın, işbu maddenin (B) bendinin 3’üncü fıkrası aynen uygulanır. Keyfiyet Genel Müdürlük’ce ilgililere duyurulur.

D. Mazeret Hali

Herhangi bir Asıl veya Yedek Üye’nin toplantılara katılabilmesini sürekli engelleyecek geçerli bir mazereti bulunması ve bu mazereti gerekçesiyle birlikte yazılı olarak bildirmesi ve mazeretin Yönetim Kurulu’nca kabul edilmesi halinde üyelik ve yedek üyelik sıfatı devam eder.

Mazeretin kabulü, toplantıda hazır bulunan üye sayısının üçte ikisinin kabulüne bağlıdır. Mazereti kabul olunan ve bu şekilde toplantılara katılmayacak üye, toplantı yeter sayısı

saptanırken hesaba katılmaz.

Madde 18 - YÖNETİM KURULU GÖREV TAKSİMİ

A. Başkan, İkinci Başkan ve Başkan Yardımcıları’nın Seçimi ve Atanmaları

Yönetim Kurulu, Mütevelliler Kurulu tarafından seçimini izleyen bir saat sonra, en yaşlı üyenin başkanlığında olağanüstü toplanır. Toplantıda Yedek Üyeler, Denetçiler ve Yedek Denetçiler hazır bulunur.

Gündemi tek maddeli olan işbu olağanüstü toplantıda, Yönetim Kurulu, Başkanı üçte iki çoğunlukla seçer.

Üçte iki çoğunluğun elde edilemediği hallerde, toplantı ertelenmez, iki tur daha devam eder. İkinci turda dahi üçte iki çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda en çok oy alan aday Başkan seçilir. Üyelerin üçte ikisinin gizli oy istememesi halinde seçim açık oyla yapılır.

Başkanın görev süresi 3 yıldır.

İkinci Başkan’ı ve 3 Başkan Yardımcısı’nı yönetim kurulu asil üyeleri arasından atama görev ve yetkisi Başkan’a aittir. Başkan atamalarını Yönetim Kurulu Olağanüstü toplantısında derhal yapabileceği gibi, bu toplantıyı izleyen, en geç, 5 işgünü içinde de yapabilir.

İkinci Başkan ve 3 Başkan Yardımcısı’nın görev süresi 3 yıldır.

Başkan’ın atamasıyla göreve gelmiş olan İkinci Başkan ve Başkan Yardımcılarını, Başkan, gerekçe göstermeksizin, göreceği lüzum üzerine değiştirebilir. Değişikliği yeni atananların isimleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na, Denetim Kurulu Üyeleri’ne ve Genel Müdürlüğe bildirme zorunluluğu vardır.

B. Görev ve Yetkiler

I. Başkan

Başkan, Vakfı üçüncü hükmi ve hakiki şahıslara karşı en geniş anlamda temsil ve gereğinde tek imzasıyla bağlama görev ve yetkisine sahiptir. Başkanın sarih talimatıyla yahut gecikilmesinde önemli sakıncalar doğabilecek istisnai durumlarda, Başkan’a ait tüm yetkiler İkinci Başkan tarafından şahsen kullanılır.

Yönetim Kurulu toplantılarıyla, Yürütme Kurul toplantılarına ve gündeminde ibra ve seçim öngörülmemiş Mütevelliler Kurulu toplantılarına Başkan riyaset eder. Her ne sebeple olursa olsun Başkan’ın bu toplantılara katılmaması halinde, toplantılara Başkanlık yapma görev ve yetkisi İkinci Başkan’a aittir.

Onun da katılmasının olanaksız bulunduğu durumlarda, toplantıları yönetmek yetki ve görevi en yaşlı Başkan Yardımcısı’na aittir.

II. İkinci Başkan

İkinci Başkan, Vakfın iç denetim ve gözetiminden sorumludur. Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Koordinatör ve Genel Müdür’le eşgüdüm halinde, Yönetim Kurulu kararlarıyla, Yürütme Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, izlemek ve denetlemekle ve ilgilileri bu yönde uyarmakla görevli ve yetkilidir.

Eşgüdümün ani olarak sağlanamadığı ve gecikmenin önemli sakıncalar doğurabileceği istisnai durumlarda, İkinci Başkan, tek başına karar alıp uygulamaya ve/veya uygulatmaya da görevli ve yetkilidir.

III. Başkan Yardımcıları

Yürütme Kurulu’nun Asıl Üyeleri’dir. Yönetmelikle saptanacak Gelir, Eğitim ve İletişim Gruplarının Başkanlığını yapar ve bu işlevleri denetir, gözetir, ifa eder ve ettirirler.

C. Başkanlığın Düşmesi

Başkanın, Başkanlıktan ve/veya Üyelikten istifası yahut ölümü halinde bütün görev ve yetkiler İkinci Başkan’a geçer. Ancak, İkinci Başkan istifa veya ölümü takip eden, en geç, doksan takvim günü içinde ve yeni bir Yönetim Kurulu’nun seçimi için, Mütevelliler Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri olağanüstü toplantıya kadar devam eder.

Olağanüstü Mütevelliler Kurulu, düşen Yönetim Kurulu’nun ibrasını müzakere edip oylar ve yeni bir Yönetim Kurulu seçer.

Seçimi müteakip işbu maddenin (A) bendi 5’inci ve devamı fıkraları aynen uygulanır.

Madde 19 - YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Vakfın idare ve temsili Başkanın yetkileri saklı olmak kaydıyla Yönetim Kurulu yetkisindedir. Vakfın amacı doğrultusunda her türlü kararı alır, uygular ve gene amacı doğrultusunda her türlü tasarrufta bulunur. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu özellikle aşağıdaki hususları ifa eder:

A. Özel Olarak

a. Vakıf Mütevelliler Kurulu’nu Olağan ve Olağanüstü toplantılara çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak,

b. Mütevelliler Kurulu’nca belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlamak ve Mütevelliler Kurulu’nun kararına sunmak,

c. Vakfın ve iktisadî işletme / işletmelerinin yıllık Faaliyet Raporu’nu, Bilançosu’nu, Gelir-Gider Hesabı ile Bütçesi’ni ve çalışma programını hazırlamak ve bunlarla ilgili kararları almak ve uygulamak,

d. Her takvim yılının ilk üç ayı içinde Vakfın bir önceki yıla ait malvarlığı durumunu ve çalışmalarını bir rapor halinde denetim makamına bildirmek ve durumun uygun araçlarla yayınlanmasını sağlamak,

e. Vakfın malvarlığını amacına uygun şekilde kullanmak, arttırmak ve bu maksatla yatırımlar yapmak, sınai ve ticari şirketler kurmak, bunları işletmek, kurulmuş olanlara iştirak etmek, Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması amacıyla çalışmalar yapmak,

f. Vakfın amacına uygun her türlü bağışı kabul etmek, ölüme bağlı tasarruflarda Vakfın amacına ters düşmeyen koşul ve yükümlülükleri yerine getirmek,

g. Divan Kurulu Vakıf Temsilcisini ve Genel Müdürü’nü atamak, Vakfın idari kadrosunu saptamak ve personelini atamak, ücretlerini tayin etmek, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gerektiğinde görevlerine son vermek.

h. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve işlemler yapmak,

i. Yürütme Kurulu’nu ve Danışma Kurulu’nu kurmak, bunların program ve görevlerini saptamak,

j. Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri Mütevelliler Kurulu’na teklif etmek,

k. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek, hesap dönemi sonunda Gelir- Gider Cetveli ve Bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlamak,

l. Mütevelliler Kurulu Toplantılarıyla ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirmek,

m. Mütevelliler Kurulu Toplantıları’nda, döneme ait Vakıf Faaliyet Raporu’nu ibraya sunmak,

n. Her tür ve derecede idarî ve kazaî merciler ve Hakem Heyetleri nezdinde Vakfı temsil etmek ve bu bağlamda vekil tayin etmek,

o. Mütevelliler Kurulu’na Halef seçmek, Fahrî Doktorluk Ünvanı için Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne aday önermek, Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyesi seçmek, Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Madalyası, Galatasaray Eğitim Vakfı Şükran Madalyası, Galatasaray Eğitim Vakfı Üstün Hizmet Madalyası, Galatasaray Eğitim Vakfı Üstün Başarı Madalyası vermek,

p. İşbu Vakıf Senedi’nde öngörülmüş Yönetim Kurulu’na ilişkin diğer hususları ifa etmek,

r. Vakfı temsil ve ilzam edecek imza yetkililerini saptamak,

s. Vakıf işlerinde ve idaresinde uygulanacak prensipleri tespit etmek, Kanun, Tüzük ve Resmi Senet’te belirtilmiş olan çeşitli konuları düzenlemek üzere Yönetmelik ve talimatlar hazırlamak ve yürütmek,

t. İlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

B. Genel Olarak

Vakıf, amaç ve konularının gerçekleşmesi için, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki:

a. Lüzumlu görülecek taşınır ve taşınmaz malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız, ödünç alabilir, alacaklarına karşılık, rehin veya ipotek alabilir; bu rehin ve ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde, her türlü teminat verebilir. Özellikle, malvarlığına dahil taşınır ve taşınmazlar üzerinde, alacaklıları veya üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis edebilir, kefil olabilir. Vakıf, taşınır ve taşınmazlar üzerinde intifa, irtifak ve sükna hakları ile, Medeni Kanun hükümleri gereğince, aynî veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarrufî işlemler yapabilir,

b. Amacının gerektirdiği ticarî ve sınaî yatırımlar yapabilir. Bunlar için şirketler tesis edebilir. Her türden hisse ve intifa senedi, tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve benzeri diğer menkûl değerleri iktisap eder, gereğinde satar.

Madde 20 - YÖNETİM KURULU TOPLANTI DÜZENİ

A. Çağırı

Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü olmak üzere toplantıya çağırılır. Çağırı Başkan yahut İkinci Başkan tarafından yapılır. Gündem ve çağırı mektubu toplantıdan, en az, 15 gün önce gönderilir. Olağanüstü toplantıların ani yapılması halinde, Başkan veya İkinci Başkan’ın talebi üzerine Genel Müdürlük faks ve telefonla çağırıyı yapar. Bütün toplantılara Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri’yle, Denetçiler ve Yedekleri, Divan Kurulu Vakıf Temsilcisi, Vakıf Genel Koordinatörü ve Vakıf Genel Müdürü’nün çağırılması esastır. Yönetim Kurulu Olağan toplantıları ayda en az bir defa yapılır. Olağanüstü toplantılar gerektiği her an yapılır.

Yönetim Kurulu, istişari nitelikte olarak, genişletilmiş toplantılar yapılmasını kararlaştırabilir. Gereğine göre Danışma Kurulu Üyeleri, Divan Kurulu Üyeleri, Vakıf Personeli yahut gerekli görülecekler toplantıya çağırılabilir.

B. Yeter Sayı

İşbu Vakıf Senedi’nde öngörülmüş ağırlaştırıcı Toplantı ve Karar yeter sayıları saklı kalmak koşuluyla, Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Toplantı yeter sayı hesabında küsurlar bütüne iblâğ olunur. Karar Yeter Sayısı ise, toplantıda bulunan üye sayısının adî çoğunluğudur. Oylamada oyların eşit olması halinde, Başkan’ın oyu iki oy sayılır.

Madde 21 - YÜRÜTME KURULU

A. Görev ve Yetkisi

Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları uygular ya da uygulatır. Başkan Yardımcıları’nın program sonuçlarını denetler, uygular, ya da uygulatır. Yönetim Kurulu Kararı’na sunulacak hususları inceler, olgunlaştırır. Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki çerçevesinde gündemde yer alan bazı maddeleri ve olağan işlemler niteliğindeki idari kararları sonuçlandırır ve bunları Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Çoğunlukla ilke kararları alır, Yönetim Kurulu gündemine müzakeresini istediği hususları geçirtebilir.

B. Toplantı Düzeni

Yürütme Kurulu, her ay, en az bir defa toplanır. Gündemi, ilgili birim ve üyelerle iletişim kurarak, Genel Müdür saptar.

C. Üyeleri

Yürütme Kurulu:

• Vakıf Başkanı veya Vakıf İkinci Başkanı ya da Başkan Yardımcılarından birisinin başkanlığında olmak üzere,

• Bir Yönetim Kurulu üyesi ve

• Vakıf Genel Müdürü’nden oluşur.

Yürütme Kurulu’na Vakıf Başkanı, onun yokluğunda Vakıf İkinci Başkanı, onun da yokluğunda Vakıf Başkan Yardımcılarından daha yaşlı olanı başkanlık eder.

Vakıf Başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu’ndan uygun gördüğü kişilerin de toplantıya katılmalarını talep edebilir.

Galatasaray Lisesi Müdürü ve Galatasaray Üniversitesi Rektörü Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.

D. Çalışma Düzeni

Yürütme Kurulu’nun çalışma düzeni Yönetmelikle saptanır.

Madde 22 - DENETİM KURULU

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde yapılacak denetleme dışında, Vakıf, Mütevelliler Kurulu’nca seçilmiş bulunan üç Denetim Kurulu Üyesi tarafından her yıl denetlenir. Vakıf Mütevelliler Kurulu, 3 yılda bir yapacağı Mütevelliler Olağan Toplantısı’nda üç yıl görev yapmak üzere üç asıl Denetim Kurulu Üyesi yanında, üç de Yedek Denetim Kurulu Üyesi seçer. Asıl Denetim Kurulu Üyelikleri’nde herhangi bir nedenle boşalma olursa, oy sırasına, eğer oylar eşitse yaş kıdemine göre Yedek Denetim Kurulu Üyeleri görev alırlar.

Denetim Kurulu Üyeleri, Vakfın yıllık hesaplarını, Vakıf gelir ve giderlerini, yapılan sarfiyatı denetleyerek görüşlerini “Denetim Kurulu Raporu” adı altında Vakıf Mütevelliler Kurulu’na sunarlar. Yönetim Kurulu görev ve mesuliyetlerine veya Vakfın amaçlarına uygun olmayan işlemler varsa, Denetim Kurulu Raporları’nda bunlar tavsiyeleriyle birlikte belirtilir.

Denetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Toplantıları’nda müşahit olarak hazır bulunabilirler. Ancak, rey hakları yoktur. Denetim Kurulu Üyeleri’nin hizmetleri fahridir. Bu görev ve hizmetleri nedeniyle kendilerine ücret ödenmez. Ancak, bu kimselerin görev icabı yapacakları seyahat vs. masrafları Vakıfça karşılanır. Vakıf, lüzum gördüğü takdirde, belli hususların incelenmesi için, ücret karşılığı dışarıdan ilgili uzmanlara inceleme yaptırabilir, mütalaa isteyebilir veya dış denetçi talep edebilir.

Madde 23 - GENEL KOORDİNATÖRLÜK

A. Atanması

Genel Koordinatör Vakıf Yönetim Kurulu tarafından atanır.

B. Görev ve Yetkileri

Genel Koordinatör, İkinci Başkan’a bağlı olarak, Başkan Yardımcıları ve Genel Müdür’le eşgüdüm halinde çalışır. Genel Koordinatör, Vakfın bütün organları (Mütevelliler Kurulu, Divan, Yönetim Kurulu) ile diğer Birimleri (Başkan Yardımcıları Grupları, Yürütme Kurulu, Genel Müdürlük ve Danışma Kurulu) arasında iletişim merkezidir. Yönetim Kurulu Kararları’nın, Yönetim Kurulu Programları’nın uygulanmasında Yürütme Kurulu Prensip Kararları’nın yürütülmesinde, uygulanmasında, bunların denetiminde, İkinci Başkan’la eşgüdüm içinde görevli ve yetkilidir.

Madde 24 - GENEL MÜDÜR

A. Atanması

Yönetim Kurulu, Galatasaray Camiası içinden ya da dışından bir Genel Müdür atar. Genel Müdür , Yönetim Kurulu’nun saptayacağı yıllık bir ücret alır.

B. Görev ve Yetkileri

Genel Müdür, İkinci Başkan ile Genel Koordinatöre bağlı olarak çalışır. Genel Müdür’ün iş tarifi ile görev ve yetkileri Yönetmelikle saptanır.

Madde 25 - İDARİ TEŞKİLAT

Yönetim Kurulu, Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli idari teşkilat ve kadroyu oluşturur.

İdari kadroda çalışanların hepsi ücretlidir. İdari kadronun kimlerden oluşacağı, görev ve yetkileri, çalışma düzeni Yönetmelikle saptanır.

Madde 26 - DANIŞMA KURULU

Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfın öngördüğü amaçların gerçekleştirilebilmesine yardımcı olması için, Galatasaray Camiası’ndan ve/veya Camia dışından uzman kişilerin oluşturduğu bir Danışma Kurulu oluşturur.

Danışma Kurulu’nun görevleri ve çalışma düzeni ile çalışmalarına esas teşkil edecek uzmanlık konuları Yönetmelikle saptanır.

VAKFIN HESAPLARI

Madde 27 - HESAP DÖNEMİ VE MUHASEBESİ

Vakfin hesap dönemi takvim yılı itibariyledir. Vakfın muhasebesi (1 Ocak – 31 Aralık) hesap dönemleri itibariyle bütün gelir, harcama, fon ve varlıkları ayrı ayrı takip etmeye imkan verecek şekilde tutulur.

Madde 28 - VAKFIN BÜTÇESİ

Vakfın müteakip bütçe dönemi için geçerli olacak gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe taslağı, Vakıf İktisadî İşletmesi / İşletmeleri bütçeleri ile birlikte Vakıf Genel Müdürlüğü’nce her yıl Ekim ayında hazırlanarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Gerektiğinde, bütçe Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmadan önce Yürütme Kurulu’nca müzakere edilir.

Madde 29 - KESİN HESAP

Vakfın kesin hesabı, ilgili hesap dönemi içinde elde edilen gelirlerle yapılan harcamaların ve ayrılan fonların kesin tutarlarını ihtiva eder.

Kesin hesap, ilgili hesap dönemini takip eden üç ayın sonuna kadar hazırlanarak Yönetim Kuruluna takdim edilir. Yönetim Kurulu iki ay içinde gerekli incelemeleri yaparak kesin hesabı tasdik eder.

Vakfın kesin hesap durumunu gösteren bilânço en geç hesap dönemini takip eden altıncı ayın sonunda sicile tasdik ettirilir. Bilânçonun bir örneği Teftiş Makamına gönderilir.

Madde 30 - VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ

Vakıf Senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine fiilen ve hukuken imkân kalmaması halinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Mütevelliler Kurulunun 2/3’ünün oyu ile Vakfın feshine karar verilir. Bu durumda, Vakfın malvarlığı Galatasaray Üniversitesi’ne devredilir.

Madde 31 - TASFİYE KURULU

Vakfın tasfiyesinin gerekmesi halinde Mahkeme veya benzeri bir organın aksine bir kararı olmadıkça, o tarihteki Yönetim Kurulu “Tasfiye Kurulu” haline dönüşür ve bu sıfatla tasfiyenin sonuçlanmasına kadar görevine devam eder.

Madde 32 - TASFİYENİN SONUÇLANMASI

Tasfiye Kurulu, tasfiyenin sonuçlandığını ilgili Mahkemeye ve Teftiş makamına bildirir. Ayrıca, ilân sureti ile kamuoyuna duyurur.

Vakfın sona erdiği, Mahkeme Sicili ile Merkezî Sicile tescil olunur. Tasfiyesi sona eren Vakfın bütün defter ve belgeleri, tasfiyeye ait belgelerle birlikte saklanmak üzere Teftiş Makamına teslim edilir.

ÖDÜL – PROTOKOL VE TÖRENLER

Madde 33 - GALATASARAY EĞİTİM VAKFI ONUR ÜYELİĞİ

Vakfa ve Vakfın amaçları doğrultusunda yaptığı yararlı faaliyetler ve üstün hizmet ve katkıları nedeniyle belirli kişilere Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği verilebilir.

Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği için, Galatasaray Öğretim Kurumları’nda öğrenim yapmış olma koşulu aranmaz.

Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği için en az iki Yönetim Kurulu Üyesi’nin takdimi şarttır. Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği vermek Yönetim Kurulu yetkisindedir. Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği’ne ilişkin Yönetim Kurulu Kararı’nın geçerliliği tam üye sayısının üçte ikisinin kabulü koşuluna bağlıdır. Oylar kapalı verilir.

Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği Mütevelliler Kurulu ve Divan Kurulu’na seçilme hakkı verir.

Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyeliği’ne ilişkin diğer koşullar, berat metni ve merasim yönetmelikle saptanır.

Madde 34 - BERAT VE MADALYALAR

Vakfın 5 tür madalya ve beratı vardır.

• 50’nci Yıl Madalyası ve Beratı,

• Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Madalyası ve Beratı,

• Galatasaray Eğitim Vakfı Şükran Madalyası ve Beratı,

• Galatasaray Eğitim Vakfı Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı,

• Galatasaray Eğitim Vakfı Üstün Başarı Madalyası ve Beratı,

50’nci Yıl Madalyası, mezuniyetini izleyen 50’nci yılını doldurmuş Galatasaray Lisesi mezunları ve aynı dönemde en az 4 yıl okumuş ancak mezun olamamış Galatasaray Liselilere, Galatasaray Üniversitesi mezuniyetini izleyen 50’nci yılını doldurmuş ve aynı dönemde en az 4 yıl okumuş Galatasaray Üniversitelilere ve vefat etmişlerse kanunî

mirasçılarına verilir. Bu madalyanın verilişinde Yönetim Kurulu’nun hiçbir tercih ve yetkisi yoktur. Ancak görevi vardır.

Onur, Şükran, Üstün Hizmet ve Üstün Başarı Madalyaları, en az 2 Yönetim Kurulu Üyesi’nin teklifi üzerine, Yönetim Kurulu Üye tam sayısının üçte iki ekseriyetiyle verilir. Oylar kapalı kullanılır.

Her 5 tür madalyaya ilişkin diğer koşullarla, madalyaların şekli ve beratların metni ve buna ilişkin merasim yönetmelikle saptanır.

Madde 35 - TÖRENLER, TÖRELER, ŞÖLENLER, VAKIF PROTOKOLÜ

Galatasaray Lisesi mezunlarıyla, Galatasaray Üniversitesi’nden mezun olanların 50’nci mezuniyet yıllarını kutlamasını sağlamak için Yönetim Kurulu her yıl bir Tören tertip eder.

Bu Tören, Türkiye Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün 1932 yılının Aralık ayında Galatasaray Lisesi’ni ilk ziyaret ettiği günün anısına, her Aralık ayının ilk Pazar günü yapılır. Tören geçerli bir engel olmadıkça, Tevfik Fikret Salonu’nda tertip olunur.

Yönetim Kurulu başka Şölenler ve Törenler tertip edeceği gibi, Töreler de ihdas edebilir. Bunlar bir Yönetmelikle saptanır.

Yönetim Kurulu ayrıca, çeşitli koşullara göre uygulanacak bir Galatasaray Eğitim Vakfı Protokolü tanzim eder. Bu protokol Yönetmelikle saptanır.

Yönetim Kurulu vefat eden Galatasaraylıların cenazeleri için Tören ve Töre saptar. Belirgin Galatasaraylılar için Galatasaray Öğretim Kurumları’nda uygun yerlere, Galatasaray Üniversitesi yetkili organlarının kararlarıyla, büst ve heykel dikilir. Allah’ın rahmetine kavuşanların, bunların ecdat ve ahfadından ölenlerin ruhlarına ithaf olunmak üzere uygun görülecek yer ve zamanda mevlût okutur. Bütün bu hususlar Yönetmelikle saptanır.

Madde 36 - BAŞLANGIÇ MADDESİ

Bu Vakıf Senedinin “BAŞLANGIÇ” başlıklı bölümü Vakıf Senedi metninin ayrılmaz bir bölümüdür.

Madde 37 - VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Vakıf Senedi’nde yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve toplantıda hazır bulunan Mütevelli Kurulu üye sayısının 2/3’ünün oyu ile gerçekleştirilir. Ancak toplantıda hazır bulunan üye sayısının 50’den aşağı olmaması şarttır.

Madde 38 - VAKFIN İÇ MEVZUATI

Bu Vakıf Senedine göre Vakfın kabul edeceği yönetmelikler aşağıdadır:

1. Vakıf Kurullarının Toplantı, Karar ve Usul Merasimi ile Çalışma Düzenleri Hakkında Yönetmelik (Md. 12,13,14,16,21,26)

2. Gelir, Eğitim ve İletişim Grupları Yönetmeliği (Md. 18)

3. Burs Yönetmeliği (Md. 3/b)

4. Genel Müdürlük ve İdari Kadroların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma düzenleri Hakkında Yönetmelik (Md. 24,25)

5. Şölen, Tören, Ödüllendirme ve Protokol Yönetmeliği (Md. 33,34,35)

Vakıf bu yönetmelikler dışında da, görevlerinin gerektirdiği düzenlemeleri yapabilir, yönetmelikler ve talimatlar çıkarabilir.

BÖLÜM V GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1 - İLK YÖNETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELERİ

Bu Vakıf Senediyle ilk Olağan Mütevelliler Kurulu Toplantısına kadar görev yapmak üzere teşekkül eden “İlk Yönetim Kurulu Üyeleri” ve “Yedek Üyeler” aşağıda gösterildiği gibidir;

ASIL ÜYE

İnan KIRAÇ

• Erdoğan KARAKOYUNLU

• Kayıhan URAZ

• Çetin EMEÇ

• Doğan KOLOĞLU

• Selahattin BEYAZIT

• Yüksel SUNGURTEKİN

• Türker ARSLAN

YEDEK ÜYE

• Nejat HÜRBAŞ

• Yusuf KARAL

• Bener AKBAŞ

• Engin KENBER

Geçici Madde 2 - İLK DENETÇİLER

Bu Resmi Senet ile ilk Olağan Mütevelliler Kurulu Toplantısına kadar görev yapmak üzere teşekkül eden ilk Denetim Kurulu üyeleri ile yedek üyeler aşağıda gösterildiği gibidir;

ASIL ÜYE

• Erol EVGİN

• Yüksel SÜMER

YEDEK ÜYE

• Seyfi DORAL

• Yusuf Ziya SOLAKOĞLU

Geçici Madde 3 - KAZANILMIŞ HAKLAR

Bu Galatasaray Eğitim Vakfı Vakıf Senedi’nin tadilinden önce, işbu senette öngörülmüş kurallara tâbi olmaksızın elde edilmiş ödüller, madalyalar, ünvanlar, seçim veya halefiyet yoluyla kazanılmış Mütevelliler Kurulu Üyelikleri kazanılmış hak niteliğindedir.

Geçici Madde 4 - DİVAN KURULU’NUN BELİRLENMESİ

Mütevelliler Kurulu’nca kabul edilen bu Vakıf Resmi Senedi değişikliğine uygun olarak Divan Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve durum kendilerine yazı ile bildirilir.

Bu bildirimde, Divan Kurulu’nun ilk toplantısını yapacağı gün, yer ve saat de yer alır.


İncelemek için tıklayın.
PDF halini görüntülemek için tıklayın.