GEV

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Vakfımız Resmi Senet
Galatasaray Eğitim Vakfı Resmi Senedi
Article Index
Resmi Senet
Bölüm I
Bölüm II
Bölüm III
Bölüm IV
Bölüm V
All Pages

BÖLÜM  I

GENEL

Madde 1 - VAKFIN ADI VE MERKEZİ

Vakfın ünvanı “GALATASARAY EĞİTİM VAKFI” dır. Bu Vakıf Senedi’nde kısaca “Vakıf” diye anılacaktır. Vakfın merkezi,  İstanbul’dadır. Vakıf, maksadını gerçekleştirmek için İstanbul dışında lüzum görülen yerlerde de Şûbe, Temsilcilik veya benzeri Teşkilât kurabilir. Şûbelerin, temsilcilerin veya kurulacak  diğer Teşkilâtın görev ve yetkileri Vakıf Yönetim Kurulu’nca belli edilir.

Galatasaray Eğitim Vakfı’nın amblemi kırmızı “G”, G içinde sarı “S” harfleri ile bütünleşmiş ve bunları çevreleyen altın sarısı renkte iki defne dalından oluşmaktadır. Bu amblem Türk Patent Enstitüsü tarafından marka olarak tescil edilmiştir.

Madde 2 - VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Vakıf, Türk Medenî Kanunu’nda öngörülen Teftiş Makamının denetimine tâbi ve tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir kuruluştur.

Madde 3 - VAKFIN AMACI

Vakfın amacı, okul öncesi, ilk, orta ve yüksek öğretim bölümleriyle Galatasaray Eğitim Kurumları’nın sürekliliğine, gelişmesine katkıda bulunmak mensup ve mezunları arasında sosyal dayanışmaya katılımcı bir dinamizm kazandırmak, Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmaktır.

Aşağıdaki hususlar bu amacın kapsamına girer;

 1. Milli Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak, Türkiye’de çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasına ve Türk toplumuna yararlı yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
 2. Türk Eğitim Kurumlarında okuyan/okuyacak maddi olanaklardan yoksun tüm Türk Vatandaşı çocuklarına ve özellikle Galatasaray Eğitim Kurumları’nın ilk, orta ve yüksek öğrenim bölümlerinde öğrenim gören yahut yüksek öğrenimini başka üniversitelerde sürdürmek isteyen Galatasaray Lisesi yahut Üniversitesi mezunu başarılı öğrencilere yurt içinde ve/veya yurtdışında karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak,  barınma, beslenme ve diğer öğrenim ihtiyaçlarını sağlamak, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek.
 3. Ana okulları açmak, ilk, orta ve yüksek eğitim ve öğretim tesisleri ve kurumları kurmak, kurulmuş olan tesislerde tâdil, ilâve ve tâmirler yapmak, kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak.
 4. Amatör sporun gelişmesini sağlamak, amatör sporla uğraşan herkesin yararına açık spor tesisleri kurmak, kurulmuş olanları tâmir etmek, ilâveler yapmak, bakımlarını ve gelişmelerini sağlamak, eğitim ve spor konularıyla ilgili seminerler, kurslar düzenlemek, bu konularla uğraşan okul, kulüp, dernek ve Vakıf gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunları biraraya toplamak, faaliyetlerine etkinlik kazandırmak ve koordinasyon ile bütünleşme sağlamak.
 5. Konusu  ile ilgili derleme ve araştırmalarda bulunmak, bunları yayınlamak, eğitimin etkinliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, müessese ve eğitim ile ilgili yarışmalar açmak, memlekete yararlı hizmetlerde bulunanlara ödüller vermek, çalışmalarında yardımcı olmak, aynı amaç doğrultusunda çalışan kurum ve kuruluşlar arasında ortaklaşa gayret, âhenkli ilişki ve bütünleşme sağlamak.
 6. Galatasaray Üniversitesi’nin bütün birimlerinde bilimsel araştırma, faaliyet ve yayınları desteklemek; kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek; gerektiğinde, bunları Vakıf adına yapmak veya yaptırmak.
 7. Öğretimin yanı sıra kültür etkinliklerini desteklemek, öncülüğünü yapmak ve bu bağlamda müzik, resim, tiyatro ve edebiyat, folklor, spor ve benzeri bütün dallarda, yurt çapında ve uluslararası etkinliklere katılmak ve bunları teşvik etmek, kültürel etkinlikleri ödüllendirmek.
 8. Vakfın amacının gerçekleşmesine hizmet etmek üzere ve Vakfa sürekli gelir temin etmek amacı ile Vakfa ait veya bağlı iktisadî işletme / işletmeler kurmak ve işletmek.

Madde 4 - VAKFIN AMACINA ULAŞABİLMESİ İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere her türlü hukukî muamele ve tasarruflarda bulunabilir. Bu amaçla, mevzuatımız esasları dahilinde :

Borç alabilir ve verebilir. Gayrimenkul ve menkul mallar ile menkul kıymetleri ve her türlü hakları satın alabilir, satabilir, rehin ve ipotek edebilir ve alabilir. Aynî veya şahsî her türlü hakları iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir, her türlü tasarrufta bulunabilir.

Bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile her çeşit mal, malvarlığı ve hakka sahip olabilir, sahip olduklarını satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, bunların gelir veya kârlarını tahsil edebilir, sarfedebilir.

Sahip olduğu menkul veya gayrimenkul malları ve paraları idare ve tasarruf eder, harcar, hisse senedi, intifa senedi, tahvil veya mevzuatın öngördüğü her türlü menkul değeri ve bunları temsil eden belgeleri, bunlara ait temettü kuponlarını iktisap edebilir, satıp devredebilir.

Gayelerini gerçekleştirmek için intifa, sükna gibi mülkiyetin gayrı aynî hakları kabul edebilir ve bu hakları  kullanabilir. Menkul ve gayrîmenkul malları, rehin dahil her türlü teminatları alabilir. Muteber banka kefaletlerini kabul edebilir, gereğinde ödünç alabilir. Vakıf malvarlığının bir kısmını rehin gösterebilir, teminat olarak kullanabilir.

Vakıf, kendi amacı doğrultusunda faaliyette bulunan diğer Vakıf veya sair kuruluşlarla işbirliği veya anlaşmalar yapabilir ve aynı nitelikteki diğer Vakıf ve kuruluşlara yardım yapabilir ve yardım alabilir. Vakfın amacının gerçekleşmesi maksadıyla, müstakil olarak Ticarî veya Sınaî şirketlere kurucu ortak sıfatıyla katılabilir, yatırımlar yapabilir.

Amaçlarının gerçekleşmesi için, faydalı ve lüzumlu görülen bütün teşebbüs, tasarruf, temellük sözleşmeleri ve işlemleri yapabilir.

Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini  kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın siyasetle ilgisi yoktur. Hiçbir siyasî tesire alet edilemez.

Madde  5 - VAKFIN MALVARLIĞI VE GELİRLERİ

İlk kuruluş varlığı olarak, Vakfa tahsis edilen 5.000.000.-TL’dır. Vakıf, işbu kuruluş malvarlığını mevzuata uygun olarak bağışlarla ve bunun dışında her türlü sınai, ticari ve hukuki olanaklar ve bağışlarla   artırır ve malvarlığının değerini koruyucu tedbirler alır.

Madde 6 - BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR

Vakfa yapılacak bağışlar, Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilebilir. Bağışlar şartsız ve şartlı olarak yapılabilir. Şartsız Bağışlar Vakfa gelir kaydolunarak, bağışlanan iktisadi kıymetin mahiyetine ve mevcut ihtiyaca göre Yönetim Kurulu Kararı ile kullanılır veya sarf edilir.

Şartlı bağışlar, ancak bağışlayanın arzusu yönünde kullanılabilir. Şu kadar ki, şartlı bağışların kabul edilebilmesi için, mevcut şart veya mükellefiyetlerin Vakfın amacına aykırı düşmemesi gerekir.

Vakıf, Mülkî idare Amirliği’ne önceden bildirimde bulunmak şartı ile mevzuat doğrultusunda yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan bağış,  aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmasından önce Mülkî İdare Amirliği’ne bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Madde  7 - VAKFIN GELİRLERİ

Vakfa ait gayrımenkullerden elde edilen gelirler, kuracağı ticarî veya sınaî şirketlerden, iştiraklerden sağlanan gelirler, Vakfın amacına uygun olarak yapılacak bağışlar, vasiyet yoluyla intikâl eden gelirler, kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerinden sağlanan gelirlerle, yayınlardan, Vakfın amacına uygun olarak yapılacak olan eğitim ve araştırma faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile sair gelirler Vakfın gelir kaynaklarını oluşturur.

Madde 8 - VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS YERLERİ

Vakıf Yönetimi, Maliye Bakanlığı’nın 02.09.2003 tarih ve 25217 ( asıl ) sayılı resmi gazetede yayınlanmış bulunan 83 sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin gelirlerin harcanma şeklini gösteren (1.5) maddesi uyarınca yıl içinde elde ettiği brüt gelirin 1/3’nün yönetim ve idare masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara; kalanını ( 2 / 3 ) ise Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.

Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kapasitenin yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

Madde 9 - VAKFIN MALVARLIĞINI ARTIRICI BAĞIŞLAR VE BU BAĞIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Vakfın malvarlığına ilâve edilmek üzere bağışlanan varlık ve paralar Vakfa en yüksek ve emin geliri sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir. Vakıf bu amaçla değerlendirilebilecek mevcutlarını vâdeli veya vâdesiz mevduat şeklinde, mevzuata uygun olarak bankalara yatırır. Devlet tahvili alabilir, güvenilir şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini satın alır ve gereğinde bunları satar veya sair menkul kıymetler karşılığında değerlendirebilir. Vakfa gayrimenkul mallar satın alabilir.
 2. Gelirleri ve getirileri belli ve gerekli bir amaca tahsis şartına bağlı olarak ve malvarlığını artırmak üzere yapılan Türk Lirası / Yeni Türk Lirası şeklindeki bağışlar, Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen amaca uygunluk şartı göz önünde bulundurularak Vakıfça mevzuata uygun olarak bankalara yatırılır. Bu bağışlar, bağışta bulunanın isteği doğrultusunda yönlendirilir ve değerlendirilir. Bağışların başlangıçtaki değerlerinin reel olarak muhafazası ve bağış tutarının sürekliliğinin sağlanması için Vakıf gerekli tedbirleri alır.
 3. Gelirleri ve getirileri, bağışlayanın Vakıf amacına uygun olarak koyacağı şartlar doğrultusunda kullanılmak üzere  Vakfa gayrimenkul veya işletme tesisi bağışlanabilir. Bu şekilde bağışlanan gayrimenkul ve tesislerin onarımı ve muhafazası için gerekli giderler, bunların sağladıkları gelirlerden karşılanır.