GEV

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Vakfımız Resmi Senet
Galatasaray Eğitim Vakfı Resmi Senedi
Article Index
Resmi Senet
Bölüm I
Bölüm II
Bölüm III
Bölüm IV
Bölüm V
All Pages

BÖLÜM  II

VAKFIN ORGANLARI

Madde 10 - VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

 1. Mütevelliler Kurulu
 2. Divan Kurulu
 3. Yönetim Kurulu
 4. Yürütme Kurulu
 5. Denetim Kurulu

Madde 11 - MÜTEVELLİLER  KURULU

Mütevelliler Kurulu, bu vakıf senedinde belirtilen şekilde oluşan, Vakfın yönetimi ile yükümlü ve sorumlu “Yönetim Kurulu” ile “Denetim Kurulu”nu seçen, denetleyen ve kendisine tevdi edilen diğer görevleri yerine getiren, seçim, denetleme, tavsiye, yetkilendirme ve onay ile yetkili Vakfın en üst organıdır.

A. Asıl Üyeler

Mütevelliler Kurulu Asıl Üyeleri, işbu Vakıf Senedi altında isim, soyadı ve adresleri kayıtlı 200 (ikiyüz) kişiden oluşur. Kendi isteğiyle ayrılma hali hariç, Mütevelliler Kurulu Asıl Üyelik sıfatı yaşam boyunca devam eder. Halefiyete ilişkin madde hükmü saklıdır.

B. Temsilciler

Galatasaray Üniversitesi Rektörü, Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Lisesi Müdürü, Galatasaray İlköğretim Okulu Müdürü, Galatasaray Eğitim Vakfı Genel Müdürü, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ile Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu Genel Sekreteri ve yurt içinde ve yurt dışında Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi eski öğrencileri tarafından kurulmuş bulunan ve bundan sonra kurulacak olan eğitim ve sosyal dayanışma dernek ve vakıflarının başkanları Mütevelliler Kurulu toplantısına kendi kuruluşlarını temsilen katılırlar. Bunların esasen Asıl Üye sıfatını haiz bulunmaları halinde bu dernek, vakıf ve kuruluşların Yönetim Kurulu Üyeleri’nden biri Mütevelliler Kurulu toplantısına temsilci sıfatıyla katılır.

Mazereti bulunan Dernek ve Vakıf Başkanları Mütevelliler Kurulu toplantılarına, kendilerinin atayacağı bir kimseyi de gönderebilirler. Bu kimsenin o kuruluş Yönetim Kurulu Üyesi olması şarttır.

Mütevelliler Kurulu nezdinde temsilcilik sıfatı, ilgili kuruluştaki görev süresiyle sınırlıdır.

Temsilciler, toplantıda söz alabilir, öneride bulunabilir, mevzuat gereği, oy hakkı olmaksızın, müzakerelere katılabilirler.

Madde 12 - HALEF TAYİNİ

A. Genel Olarak

Mütevelliler Kurulu Asıl Üyeleri, istifaları yahut ölümleri halinde yerlerini almak üzere, halef olarak önerdikleri kişi veya kişileri içeren belgeyi (Halef Tayin Belgesi), kapalı zarf içinde Vakıf  Genel Müdürlüğü’ne  tevdi ederler.

Halef Adayları’nda aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Galatasaray İlk Okulu, İlköğretim Okulu, Lisesi ve Üniversitesi birimlerinin en az birinden mezun olmak;
 2. Veya bu birimlerden birinde en az üç yıl öğrenim görmüş olmak;
 3. Yahut aday gösterenin eşi, çocuğu veya üçüncü dereceye kadar kan hısmı olmak;
 4. Yahut Galatasaray Camiasına Vakıf amaçları doğrultusunda önemli yararlar sağlamış olmak.

Halef seçimi, Yönetim Kurulu’nun, Asıl üye tam sayısının dörtte üçünün hazır bulunacağı bir toplantıda yapılabilir.

Vakıf Yönetim Kurulu, gerekçe göstermeksizin Halef öneri yazısında öngörülmüş halef aday veya adaylarını reddedebilir. İşbu red kararının geçerliliği, üye tam sayısının dörtte üçünün red kararına iştirak etmiş olmasına bağlıdır.

Halef seçimi kararının geçerliliği ise, üye tam sayısının üçte ikisinin kabulüne bağlıdır. İşbu karar nisabının, izleyecek ikinci toplantıda da sağlanamaması halinde halef reddedilmiş sayılır.

Oylar kapalı usulle verilir.

B. Özel Olarak

Mütevelliler Kurulu Üyesi’nin yazılı beyanla Halef bırakmamış olması, yahut bıraktığı Halef adayının seçilememiş olması halinde Halef adayı önerme hakkı, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne geçer.

Bu takdirde Halef adaylarının adedi ikiden fazla olamaz. Halef teklifinin geçerli olması için, teklifin yazılı olarak yapılmasını ve en az iki Yönetim Kurulu Üyesi’nce imzalanmış olmasını gerektirir.

Bu koşullarda önerilmiş Halef adayının seçiminde, Toplantı ve Karar nisapları için, işbu maddenin (A) bendindeki kurallar aynen uygulanır.

Halef seçimi bir merasim dahilinde gerçekleştirilir. Bu merasimin içeriği, Mütevelliler Kurulu Listesi‘nin haleflerin ilâvesi suretiyle tanzim ve sürekliliğinin sağlanması, Galatasaray Eğitim Vakfı Yönetmeliğiyle saptanır.

Madde 13 - MÜTEVELLiLER KURULU’NUN TOPLANTILARI

Mütevelliler Kurulu “Olağan” veya “Olağanüstü” olarak toplanır. Bu toplantılar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün düzenlemelerine uygun bir şekilde yapılır.

Olağan toplantı, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine, her yıl bir  defa Ocak-Şubat döneminde yapılır. Toplantının geçerliliği Mütevelliler Kurulu üye tam sayısının, yarısından bir fazlasının  hazır bulunması koşuluna bağlıdır. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı elde edilemezse, toplantı 15 gün sonra aynı gün ve saatte, aynı yerde yapılmak üzere ertelenir. Bu İkinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının dörtte birinden (1/4) az olamaz.

Her üyenin  tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelliler Kurulu’ndan bir başka üyeyi vekil tayin eder. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Mütevelliler Kurulu gerekirse “Olağanüstü” de toplanabilir. Olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Vakıf Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’na aittir. Mütevelliler Kurulu üyelerinden, en az  10 kişinin yazılı talebi üzerine de Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelliler Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Olağanüstü toplantı  talebinin  tebelluğundan  itibaren  toplantının iki ay içinde yapılmaması halinde, teklif sahipleri Denetim Kurulu’na  başvururlar. Onların da çağırıyı iki ay içinde gerçekleştirmemesi halinde, talep sahiplerinin Mahkemeye müracaat hakkı doğar.

Olağanüstü toplantı yeter sayıları için, Olağan Toplantı yeter sayıları kuralları aynen uygulanır. Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Mütevelliler Kurulu toplantıları esas olarak Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu ’nda yapılır. Toplantının, adı geçen salonda fiilen yapılmasının imkânsız olduğu hallerde ve daha önceden bildirmek şartı ile,  Vakıf Merkezi’nin bulunduğu yerde veya başka bir yerde de yapılabilir.

Gerek Olağan ve gerekse de Olağanüstü toplantı gün,  gündem, yer ve saatinin, en geç, 15 gün önce İstanbul’da çıkan bir gazetede ilân edilmesi ve Mütevelliler Kurulu Üyeleri’ne, toplantıdan 20 gün önce Yönetim Kurulu tarafından toplantı tarih, yer ve saatiyle, gündeminin taahhütlü mektupla  bildirilmesi gereklidir.

Olağanüstü Mütevelliler Kurulu toplantılarında, gündemde öngörülmeyen hususlar müzakere edilmez ve karara bağlanmaz.

Mütevelliler Kurulu’nu idare etmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı,  bir Oy Toplama Memuru ve bir Kâtip seçilir. İbranın ve/veya seçimin söz konusu olduğu toplantılarda, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Divan Başkanı olamaz.

Mütevelliler Kurulu toplantılarına ilişkin merasim Yönetmelikle saptanır.

Madde 14 - MÜTEVELLİLER KURULU’NUN YETKİLERİ

Mütevelliler Kurulu’nun yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri’ni seçmek,
 2. Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri’ni seçmek,
 3. Vakfa gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,Vakıf Yönetim Kurulu’nca hazırlanan ilgili faaliyet dönemine ait “ Vakıf”a ve “ Vakıf İktisadî İşletme / işletmelerine” ait:
  • “ Vakıf” ın ve “ Vakıf İktisadi İşletmesi / İşletmeleri” nin Çalışma ve Hesap Raporlarını inceleyip görüşmek,
  • Bunların Denetim Raporlarını incelemek,
  • “Vakıf ” Yönetim Kurulu ile “ Vakıf İktisadî İşletme / İşletmelerini“  “İşletme Yönetim  Komitesini / Komitelerini” ibra etmek,
  • “ Vakıf “ Denetim Kurulu ile “ Vakıf İktisadî İşletme / İşletmeleri Denetçilerini ibra etmek,
  • “ Vakıf”ın ve “ Vakıf İktisadî İşletmesi / İşletmelerinin müteakip yıl çalışma  programlarını görüşmek ve karara bağlamak,
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Gerekli gördüğü hallerde yeni şube veya temsilcilikler ihdası ve İktisadî İşletme / İşletmeler kurabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 6. Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak,
 7. Gerektiğinde Vakıf Resmi Senedi’nde ilave ve değişiklikler yapmak, (Vakıf Resmi Senedi’ nde bundan böyle yapılacak olan değişikliklerin tescil ettirilmesi için açılan dava sırasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün uygun görmeyeceği hususlar ortaya çıkarsa; Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün bu konuda mahkemeye göndereceği mütalâa doğrultusunda yapılacak olan değişiklikler için yeniden Mütevelliler Kurulu toplantısına luzum kalmadan, belirtilen değişikliklerin yapılması için Mütevelliler Kurulu’ nun tümünü temsilen Yönetim Kurulu’ nun yetkili kılınması.)
 8. Vakıf Resmi Senedi’nde Mütevelliler Kurulu’na bırakılmış olan diğer görevleri yerine getirmek ve gerekli kararları almak, Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Madde 15 - DİVAN KURULU

Yönetim Kurulu Asıl Üyeliği’ni, Denetçi Kurulu Asıl Üyeliğini, en az, bir dönem ve istifa etmeksizin tamamlamış eski Yönetim Kurulu Üyeleri Denetim Kurulu Üyeleri ve Galatasaray Lisesi eski Müdürleri, Galatasaray Üniversitesi eski Rektörleri ve Vakfın eski Genel Koordinatörleri, eski Genel Sekreterleri ve Genel Müdürleri ile Galatasaray Eğitim Kurumları’nda en az yirmi yıl öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapmış olanlar Galatasaray Eğitim Vakfı Divan Kurulu Üyesi sıfatını kazanırlar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu bir yönetim döneminde beş kişiyi geçmemek kaydıyla Divan Kurulu’na üye seçmeye yetkilidir.

Bu seçimlerde aday göstermek ve toplantı ve karar nisapları için 12’nci madde kuralları aynen uygulanır.

Divan Kurulu Üyeliği sıfatı yaşam boyunca devam eder.

Divan Kurulu, kendi üyeleri arasından, bir Başkan seçer. Bu seçimin geçerliliği üye tam sayısının en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmasına ve hazır bulunanların, en az, yarıdan bir fazlasının aday lehinde oy kullanması koşuluna bağlıdır. Söz konusu nisaplar elde edilinceye kadar seçim toplantıları devam eder. Bu süreç içinde, toplantıya çağırmak ve  toplantıları idare etmek görev ve yetkisi en yaşlı üyeye aittir.

Başkan Yardımcısını, Divan Başkanı kendi atar. Bu atama, Divan Başkanı’nın seçimini izleyen on işgününde yapılır ve Divan Üyeleri’ne bildirilir. Atamanın 10 gün içinde Başkan tarafından yapılmaması halinde, bu yetki ve görev Divan Kurulu’na geçer. Başkan Yardımcısı toplantıda hazır bulunan üye sayısının yarısından bir fazlasının olumlu oyuyla seçilir.

Divanın bir sekreteryası vardır.

Vakıf Yönetim Kurulu, Divan Kurulu’na bir temsilci atar. Yönetim Kurulu Temsilcisi oy kullanmamak koşuluyla toplantılara katılır.

Divan Başkanlığı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nı yahut İkinci Başkan’ı izahat almak için toplantılara davet edebilir.

Vakıf Başkanı yahut İkinci Başkanı, Galatasaray Eğitim Vakfı Divan toplantılarına, oy kullanmamak koşuluyla her zaman katılmaya yetkilidir.

Divan Kurulu Kararları’nın oluşması için, oylama el kaldırmak suretiyle olur. Üyelerden onda birinin teklifiyle oylama gizli yapılır.

Birincisi, her yılın Ekim ayında olmak üzere, Divan yılda en az iki defa toplanır. Toplantı yeri, toplantıya çağırı ve toplantıda usul yönetmelikle saptanır.

Madde 16 - DİVANIN GÖREV  VE YETKİLERİ

Divan’ın temel işlevi, Galatasaray gelenekleri çerçeve ve içeriğinde genel olarak Vakıf girişimlerinin ve özel olarak Vakıf Yönetim Kurulu faaliyetlerinin gözetim, denetim ve himayesidir. Bu kavram dahilinde Divan, Yönetim Kurulu’nu ve Yürütme Kurulu’nu izler ve önerilerde bulunur. Müzakere edilmesini ve karara bağlanmasını istediği hususları Yönetim Kurulu gündemine geçirtir. Buna karşılık, Vakfı temsil yetkisi olmadığı gibi, kendi içinde aldığı kararlar da, Yönetim Kurulu’nu bağlamaz.

Divan’ın çalışmaları yönetmelikle saptanmıştır.

Madde 17 - YÖNETİM KURULU

A. Seçilme Ehliyeti

Yönetim Kurulu Üyeleri, Vakıf Mütevelliler Kurulu tarafından ve kaideten Mütevelliler Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Mütevelliler Kurulu Üyesi olmayan, fakat  Galatasaray Öğretim Kurumları’nda, en az üç yıl okumuş kişiler de  Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler.

Galatasaray Lisesi Müdürü, Galatasaray Üniversitesi Rektörü, Yönetim Kurulu’nun tabii üyeleridir. Bu sıfatları, adı geçen kurumlardaki görevleri süresince devam eder.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin hizmetleri fahrîdir.

B. Üye Sayısı ve Üyelik Süresi

Tabii üyeler hariç, Vakıf Yönetim Kurulu 9 Asıl ve 4 Yedek Üye’den oluşur.

Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelik süresi, 2 yıldır. Tekrar seçilmeleri mümkündür.

Asıl Üyeler’den birinin bu sıfatının, vefat, istifa yahut işbu maddenin (C) bendindeki  koşullar nedeniyle düşmesi halinde, seçim sırasında aldıkları oy sırasına göre ve oyların eşit çıkması halinde kıdem sırasına göre Yedek Üye Asıl Üye sıfatını kazanır ve yerine seçildiği üyenin kalan süresi kadar görev yapar.

Her ne sebeple olursa olsun yedek üye sayısının, istifa, vefat yahut işbu maddenin (C) bendi koşullarında boşalan üyelikleri doldurmaya kafi  gelmeyeceği ahvalde, Denetçiler, Mütevelliler Kurulu’nu, en geç bir ay içinde, olağanüstü toplantıya çağırırlar.

Bu takdirde Yönetim Kurulu’nun kalan üyelerinin sıfatları kendiliğinden düşer ve seçim yeniden yapılır. Yeni seçilen Yönetim Kurulu, seçim tarihinden itibaren 2 yıl görev yapar.

C. Üyeliklerin Açılması

Vefat ve istifa halinde, Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeliği sıfatı düşer. Ayrıca, Yönetim Kurulu toplantılarına  üç kez arka arkaya gelmeyen Asıl ve Yedek Üyelerin de sıfatı keza kendiliğinden düşer. Bu takdirde herhangi bir karara yahut bildirime gerek kalmaksızın, işbu maddenin (B) bendinin 3’üncü fıkrası aynen uygulanır. Keyfiyet Genel Müdürlük’ce ilgililere duyurulur.

D. Mazeret Hali

Herhangi bir Asıl veya Yedek Üye’nin toplantılara katılabilmesini sürekli engelleyecek geçerli bir mazereti bulunması ve bu mazereti gerekçesiyle birlikte yazılı olarak bildirmesi ve mazeretin Yönetim Kurulu’nca kabul edilmesi halinde üyelik ve yedek üyelik sıfatı devam eder.

Mazeretin kabulü, toplantıda hazır bulunan üye sayısının üçte ikisinin kabulüne bağlıdır.

Mazereti kabul olunan ve bu şekilde toplantılara katılmayacak üye, toplantı yeter sayısı saptanırken hesaba katılmaz.

Madde 18 - YÖNETİM KURULU GÖREV TAKSİMİ

A. Başkan, İkinci Başkan ve Başkan Yardımcıları’nın Seçimi ve Atanmaları

Yönetim Kurulu, Mütevelliler Kurulu tarafından seçimini izleyen bir saat sonra, en yaşlı üyenin başkanlığında olağanüstü toplanır. Toplantıda Yedek Üyeler, Denetçiler ve Yedek Denetçiler hazır bulunur.

Gündemi tek maddeli olan işbu olağanüstü toplantıda, Yönetim Kurulu, Başkanı üçte iki çoğunlukla seçer.

Üçte iki çoğunluğun elde edilemediği hallerde, toplantı ertelenmez, iki tur daha devam eder. İkinci turda dahi üçte iki çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda en çok oy alan aday Başkan seçilir. Üyelerin üçte ikisinin gizli oy istememesi halinde seçim açık oyla yapılır.

Başkanın görev süresi 2 yıldır.

İkinci Başkan’ı ve 3 Başkan Yardımcısı’nı atama görev ve yetkisi Başkan’a aittir. Başkan atamalarını Yönetim Kurulu Olağanüstü toplantısında derhal yapabileceği gibi, bu toplantıyı izleyen, en geç, 5 işgünü içinde de yapabilir.

İkinci Başkan ve 3 Başkan Yardımcısı’nın görev süresi 2 yıldır.

Bu atamaların Başkan tarafından 5 işgünü içinde yapılmamış olması halinde, Denetçilerin çağırısıyla Yönetim Kurulu tekrar olağanüstü toplanarak, İkinci Başkan’la, 3 Başkan Yardımcısı’nı mevcudun ekseriyetiyle seçer. Bu şekilde seçilen İkinci Başkan ve Başkan Yardımcıları’nın görev süresi de 2 yıldır.

Başkan’ın atamasıyla göreve gelmiş olan İkinci Başkan ve Başkan Yardımcıları’nı, Başkan, gerekçe göstermeksizin, göreceği lüzum üzerine değiştirebilir. Değişikliği yeni atananların isimleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na, Denetim Kurulu Üyeleri’ne ve Genel Müdürlüğe bildirme zorunluluğu vardır.

Seçimle gelmiş İkinci Başkan ve Başkan Yardımcıları’nın görevlerine Yönetim Kurulu ancak çoğunluk kararıyla son verilebilir.

B. Görev ve Yetkiler

I. Başkan

Başkan, Vakfı üçüncü hükmi ve hakiki şahıslara karşı en geniş anlamda temsil ve gereğinde tek imzasıyla bağlama görev ve yetkisine sahiptir. Başkanın sarih talimatıyla, yahut gecikilmesinde önemli sakıncalar doğabilecek istisnai durumlarda, Başkan’a ait tüm yetkiler İkinci Başkan tarafından şahsen kullanılır.

Yönetim Kurulu toplantılarıyla, Yürütme Kurul toplantılarına ve gündeminde ibra ve seçim öngörülmemiş Mütevelliler Kurulu toplantılarına Başkan riyaset eder. Her ne sebeple olursa olsun Başkan’ın bu toplantılara katılmaması halinde, toplantılara Başkanlık yapma görev ve yetkisi İkinci Başkan’a aittir.

Onun da katılmasının olanaksız bulunduğu durumlarda, toplantıları yönetmek yetki ve görevi en yaşlı Başkan Yardımcısı’na aittir.

II. İkinci Başkan

İkinci Başkan, Vakfın iç denetim ve gözetiminden sorumludur. Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Koordinatör ve  Genel Müdür’le eşgüdüm halinde, Yönetim Kurulu kararlarıyla, Yürütme Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, izlemek ve denetlemekle ve ilgilileri bu yönde uyarmakla görevli ve yetkilidir.

Eşgüdümün ani olarak sağlanamadığı ve gecikmenin önemli sakıncalar doğurabileceği istisnai durumlarda, İkinci Başkan, tek başına karar alıp uygulamaya ve/veya uygulatmaya da görevli ve yetkilidir.

III. Başkan Yardımcıları

Yürütme Kurulu’nun Asıl Üyeleri’dir. Yönetmelikle saptanacak Gelir, Eğitim ve İletişim Gruplarının Başkanlığını yapar ve bu işlevleri denetir, gözetir, ifa eder ve ettirirler.

C. Başkanlığın Düşmesi

Başkanın, Başkanlıktan ve/veya Üyelikten istifası yahut ölümü halinde bütün görev  ve yetkiler İkinci Başkan’a geçer. Ancak, İkinci Başkan istifa veya ölümü takip eden, en geç, doksan takvim günü içinde ve yeni bir Yönetim Kurulu’nun seçimi için, Mütevelliler Kurulu’nu olağanüstü  toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri olağanüstü toplantıya kadar devam eder.

Olağanüstü Mütevelliler Kurulu, düşen Yönetim Kurulu’nun ibrasını müzakere edip oylar ve yeni bir Yönetim Kurulu seçer.

Seçimi müteakip işbu maddenin (A) bendi 5’inci ve devamı fıkraları aynen uygulanır.

Madde 19 - YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Vakfın idare  ve temsili Başkanın yetkileri saklı olmak kaydıyla Yönetim Kurulu yetkisindedir. Vakfın amacı doğrultusunda her türlü kararı alır, uygular ve gene amacı doğrultusunda her türlü tasarrufta bulunur.  Bu bağlamda, Yönetim Kurulu özellikle aşağıdaki hususları ifa eder:

A. Özel Olarak

 1. Vakıf Mütevelliler  Kurulu’nu Olağan ve Olağanüstü toplantılara çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak,
 2. Mütevelliler Kurulu’nca belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve  verimli olarak yürütülmesini sağlamak. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlamak ve Mütevelliler Kurulu’nun kararına  sunmak,
 3. Vakfın ve iktisadî işletme / işletmelerinin yıllık Faaliyet Raporu’nu, Bilançosu’nu, Gelir-Gider Hesabı ile Bütçesi’ni ve çalışma  programını hazırlamak ve bunlarla ilgili kararları almak ve uygulamak,
 4. Her takvim yılının ilk üç ayı içinde Vakfın bir önceki yıla ait malvarlığı durumunu ve çalışmalarını bir rapor halinde denetim makamına bildirmek ve durumun uygun araçlarla yayınlanmasını sağlamak,
 5. Vakfın malvarlığını amacına uygun şekilde kullanmak, arttırmak ve bu maksatla yatırımlar yapmak, sınai ve ticari şirketler kurmak, bunları işletmek, kurulmuş olanlara iştirak etmek, Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması amacıyla çalışmalar yapmak,
 6. Vakfın amacına uygun her türlü bağışı kabul etmek, ölüme bağlı tasarruflarda Vakfın amacına ters düşmeyen koşul ve yükümlülükleri yerine getirmek,
 7. Divan Kurulu Vakıf Temsilcisini ve Genel Müdürü’nü atamak, Vakfın idari kadrosunu saptamak ve personelini atamak, ücretlerini tayin etmek, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gerektiğinde görevlerine son vermek.
 8. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve işlemler yapmak,
 9. Yürütme Kurulu’nu ve Danışma Kurulu’nu kurmak, bunların program ve görevlerini saptamak,
 10. Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri Mütevelliler Kurulu’na teklif etmek,
 11. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek, hesap dönemi sonunda Gelir-Gider Cetveli ve Bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlamak,
 12. Mütevelliler Kurulu Toplantılarıyla ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirmek,
 13. Mütevelliler Kurulu Toplantıları’nda, döneme ait Vakıf Faaliyet Raporu’nu ibraya sunmak,
 14. Her tür ve derecede idarî ve kazaî merciler ve Hakem Heyetleri nezdinde Vakfı temsil etmek ve bu bağlamda vekil tayin etmek,
 15. Mütevelliler Kurulu’na Halef seçmek, Fahrî Doktorluk Ünvanı için Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne aday önermek, Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Üyesi seçmek, Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Madalyası, Galatasaray Eğitim Vakfı Şükran Madalyası, Galatasaray Eğitim Vakfı Üstün Hizmet Madalyası, Galatasaray Eğitim Vakfı Üstün Başarı  Madalyası vermek,
 16. İşbu Vakıf Senedi’nde öngörülmüş Yönetim Kurulu’na ilişkin diğer hususları ifa etmek,
 17. Vakfı temsil ve ilzam  edecek imza yetkililerini saptamak,
 18. Vakıf işlerinde ve idaresinde uygulanacak prensipleri tespit etmek, Kanun, Tüzük ve  Resmi Senet’te belirtilmiş olan çeşitli konuları düzenlemek üzere Yönetmelik ve talimatlar hazırlamak ve yürütmek,
 19. İlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

B. Genel Olarak

Vakıf, amaç ve konularının gerçekleşmesi için, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki:

 1. Lüzumlu görülecek taşınır ve taşınmaz malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız, ödünç alabilir, alacaklarına karşılık, rehin veya ipotek alabilir; bu rehin ve ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde, her türlü teminat verebilir. Özellikle, malvarlığına dahil taşınır ve taşınmazlar üzerinde, alacaklıları veya üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve  ipotek  tesis  edebilir,  kefil  olabilir. Vakıf,  taşınır  ve taşınmazlar üzerinde intifa, irtifak ve sükna hakları ile, Medeni Kanun hükümleri gereğince, aynî veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarrufî işlemler yapabilir,
 2. Amacının gerektirdiği ticarî ve sınaî yatırımlar yapabilir. Bunlar için şirketler tesis edebilir. Her türden hisse ve intifa senedi, tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve benzeri diğer menkûl değerleri iktisap eder, gereğinde satar.

Madde 20 - YÖNETİM KURULU TOPLANTI DÜZENİ

A. Çağırı

Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü olmak üzere toplantıya çağırılır. Çağırı Başkan yahut İkinci Başkan tarafından yapılır. Gündem ve çağırı mektubu toplantıdan, en az, 15 gün önce gönderilir. Olağanüstü toplantıların ani yapılması halinde, Başkan veya İkinci Başkan’ın talebi üzerine Genel Müdürlük faks ve telefonla çağırıyı yapar. Bütün toplantılara Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri’yle, Denetçiler ve Yedekleri, Divan Kurulu Vakıf Temsilcisi, Vakıf Genel Koordinatörü ve Vakıf Genel Müdürü’nün çağırılması esastır. Yönetim Kurulu Olağan toplantıları ayda en az bir defa yapılır. Olağanüstü toplantılar gerektiği her an yapılır.

Yönetim Kurulu, istişari nitelikte olarak, genişletilmiş toplantılar yapılmasını kararlaştırabilir. Gereğine göre Danışma Kurulu Üyeleri, Divan Kurulu Üyeleri, Vakıf Personeli yahut gerekli görülecekler toplantıya çağırılabilir.

B. Yeter Sayı

İşbu Vakıf Senedi’nde öngörülmüş ağırlaştırıcı Toplantı ve Karar yeter sayıları saklı kalmak koşuluyla, Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Toplantı yeter sayı hesabında küsurlar bütüne iblâğ olunur. Karar Yeter Sayısı ise, toplantıda bulunan üye sayısının adî çoğunluğudur. Oylamada oyların eşit olması halinde, Başkan’ın oyu iki oy sayılır.

Madde 21 - YÜRÜTME KURULU

A. Görev ve Yetkisi

Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları uygular ya da uygulatır. Başkan Yardımcıları’nın program sonuçlarını denetler, uygular, ya da uygulatır. Yönetim Kurulu Kararı’na sunulacak hususları inceler, olgunlaştırır. Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki çerçevesinde gündemde yer alan bazı maddeleri ve olağan işlemler niteliğindeki idari kararları sonuçlandırır ve bunları Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Çoğunlukla ilke kararları alır, Yönetim Kurulu Gündemi’ne  müzakeresini istediği hususları geçirtebilir.

B. Toplantı Düzeni

Yürütme Kurulu, her ay, en az bir defa toplanır. Gündemi, ilgili birim ve üyelerle iletişim kurarak, Genel Müdür saptar.

C. Üyeleri

Yürütme Kurulu:

 • Vakıf Başkanı veya Vakıf İkinci Başkanı ya da Başkan Yardımcılarından birisinin başkanlığında olmak üzere ,
 • Bir Yönetim Kurulu üyesi ve
 • Vakıf Genel Müdürü’nden oluşur.

Yürütme Kurulu’na Vakıf Başkanı, onun yokluğunda Vakıf İkinci Başkanı, onun da yokluğunda Vakıf Başkan Yardımcılarından daha yaşlı olanı başkanlık eder.

Vakıf Başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu’ndan uygun gördüğü kişilerin de toplantıya katılmalarını talep edebilir.

Galatasaray Lisesi Müdürü ve Galatasaray Üniversitesi Rektörü Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.

D. Çalışma Düzeni

Yürütme Kurulu’nun çalışma düzeni Yönetmelikle saptanır.

Madde 22 - DENETİM KURULU

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde yapılacak denetleme dışında, Vakıf, Mütevelliler Kurulu’nca seçilmiş bulunan  üç Denetim Kurulu Üyesi  tarafından her yıl denetlenir. Vakıf Mütevelliler Kurulu, 2 yılda bir yapacağı Mütevelliler OlağanToplantısı’nda iki yıl görev yapmak üzere üç asıl Denetim Kurulu Üyesi yanında, üç de Yedek Denetim Kurulu Üyesi seçer. Asıl Denetim Kurulu Üyelikleri’nde herhangi bir nedenle boşalma olursa, oy sırasına, eğer oylar eşitse  yaş kıdemine göre Yedek Denetim Kurulu Üyeleri görev alırlar.

Denetim Kurulu Üyeleri, Vakfın yıllık hesaplarını, Vakıf gelir ve giderlerini, yapılan sarfiyatı denetleyerek  görüşlerini “Denetim Kurulu Raporu” adı altında Vakıf Mütevelliler Kurulu’na sunarlar. Yönetim Kurulu görev ve mesuliyetlerine veya Vakfın amaçlarına uygun olmayan işlemler varsa, Denetim Kurulu Raporları’nda bunlar tavsiyeleriyle birlikte belirtilir.

Denetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Toplantıları’nda müşahit olarak hazır bulunabilirler. Ancak, rey hakları yoktur. Denetim Kurulu Üyeleri’nin hizmetleri fahridir. Bu görev ve hizmetleri nedeniyle kendilerine ücret ödenmez. Ancak, bu kimselerin görev icabı yapacakları seyahat vs. masrafları Vakıfça karşılanır. Vakıf, lüzum gördüğü taktirde, belli hususların incelenmesi için, ücret karşılığı dışarıdan ilgili uzmanlara inceleme yaptırabilir, mütalaa isteyebilir veya dış denetçi talep edebilir.

Madde 23 - GENEL KOORDİNATÖRLÜK

A. Atanması

Genel Koordinatör Vakıf Yönetim Kurulu tarafından atanır.

 

B. Görev ve Yetkileri

Genel Koordinatör, İkinci Başkan’a bağlı olarak, Başkan Yardımcıları ve Genel Müdür’le eşgüdüm halinde çalışır. Genel Koordinatör, Vakfın bütün organları (Mütevelliler Kurulu, Divan, Yönetim Kurulu) ile diğer Birimleri (Başkan Yardımcıları Grupları, Yürütme Kurulu, Genel Müdürlük ve Danışma Kurulu) arasında iletişim merkezidir. Yönetim Kurulu Kararları’nın, Yönetim Kurulu Programları’nın uygulanmasında Yürütme Kurulu Prensip Kararları’nın yürütülmesinde, uygulanmasında, bunların denetiminde, İkinci Başkan’la eşgüdüm içinde görevli ve yetkilidir.

Madde 24 - GENEL MÜDÜR

A. Atanması

Yönetim Kurulu, Galatasaray Camiası içinden ya da dışından bir Genel Müdür atar. Genel Müdür , Yönetim Kurulu’nun  saptayacağı yıllık bir ücret alır.

B. Görev ve Yetkileri

 Genel Müdür, İkinci Başkan ile Genel Koordinatöre bağlı olarak çalışır. Genel Müdür’ün iş tarifi ile görev ve yetkileri Yönetmelikle saptanır.

Madde 25 - İDARİ TEŞKİLAT

Yönetim Kurulu, Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli idari teşkilat ve kadroyu oluşturur.

İdari kadroda çalışanların hepsi ücretlidir. İdari kadronun kimlerden oluşacağı, görev ve yetkileri, çalışma düzeni Yönetmelikle saptanır.

Madde 26 - DANIŞMA KURULU

Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfın öngördüğü amaçların gerçekleştirilebilmesine yardımcı olması için, Galatasaray Camiası’ndan ve/veya Camia dışından uzman kişilerin oluşturduğu bir Danışma Kurulu oluşturur.

Danışma Kurulu’nun görevleri ve çalışma düzeni ile çalışmalarına esas teşkil edecek uzmanlık konuları Yönetmelikle saptanır.