GEV

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Vakfımız Resmi Senet
Galatasaray Eğitim Vakfı Resmi Senedi
Article Index
Resmi Senet
Bölüm I
Bölüm II
Bölüm III
Bölüm IV
Bölüm V
All Pages

BÖLÜM III

VAKFIN HESAPLARI

Madde 27 - HESAP DÖNEMİ VE MUHASEBESİ

Vakfin hesap dönemi takvim yılı itibariyledir. Vakfın muhasebesi (1 Ocak – 31 Aralık) hesap dönemleri itibariyle bütün gelir, harcama, fon ve varlıkları ayrı ayrı  takip etmeye imkan verecek şekilde tutulur.

Madde 28 - VAKFIN BÜTÇESİ

Vakfın müteakip bütçe dönemi için geçerli olacak gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe taslağı,  Vakıf İktisadî İşletmesi / İşletmeleri bütçeleri ile birlikte Vakıf Genel Müdürlüğü’nce her yıl Ekim  ayında hazırlanarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Gerektiğinde, bütçe Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmadan önce Yürütme Kurulu’nca müzakere edilir.

Madde 29 - KESİN HESAP

Vakfın kesin hesabı, ilgili hesap dönemi içinde elde edilen gelirlerle yapılan harcamaların ve ayrılan fonların kesin tutarlarını ihtiva eder.

Kesin hesap, ilgili hesap dönemini takip eden üç ayın sonuna kadar hazırlanarak Yönetim Kuruluna takdim edilir. Yönetim Kurulu iki ay içinde gerekli incelemeleri yaparak kesin hesabı tasdik eder.

Vakfın kesin hesap durumunu gösteren bilânço en geç hesap dönemini takip eden altıncı ayın sonunda sicile tasdik ettirilir. Bilânçonun bir   örneği Teftiş Makamına gönderilir.

Madde 30 - VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ

Vakıf Senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine fiilen ve hukuken imkân kalmaması halinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Mütevelliler Kurulunun 2/3’ünün oyu ile Vakfın feshine karar verilir. Bu durumda, Vakfın malvarlığı  Galatasaray Üniversitesi’ne devredilir.

Madde 31 - TASFİYE KURULU

Vakfın tasfiyesinin gerekmesi halinde Mahkeme veya benzeri bir organın aksine bir kararı olmadıkça, o tarihteki Yönetim Kurulu “Tasfiye Kurulu” haline dönüşür ve bu sıfatla tasfiyenin sonuçlanmasına kadar görevine devam eder.

Madde 32 - TASFİYENİN SONUÇLANMASI

Tasfiye Kurulu, tasfiyenin sonuçlandığını ilgili Mahkemeye  ve Teftiş makamına bildirir. Ayrıca, ilân sureti ile kamu oyuna duyurur.

Vakfın sona erdiği, Mahkeme Sicili ile Merkezî Sicile tescil olunur. Tasfiyesi sona eren Vakfın bütün defter ve belgeleri, tasfiyeye ait belgelerle birlikte saklanmak üzere Teftiş Makamına teslim edilir.