Burs Yönetmeliği

PDF halini görüntülemek için tıklayın.

GALATASARAY EĞİTİM VAKFI
BURS YÖNETMELİĞİ


GENEL HÜKÜMLER
Kapsam
Madde 1- Bu yönetmelik Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından verilen burslarla ile ilgili hükümleri kapsar.

Amaç
Madde 2- Bu yönetmeliğin amacı; Galatasaray Eğitim Vakfı Bursları ile okuyacak öğrencilerin müracaatları, kabul şartları, seçimi ve ödemeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar
Madde 3- Bu yönetmelikte kullanılan bazı kısaltmaların anlamları aşağıda belirtildiği gibidir:
Vakıf: Galatasaray Eğitim Vakfı  (GEV)
Yönetmelik: Galatasaray Eğitim Vakfı Burs Yönetmeliği
Resmi Senet: Galatasaray Eğitim Vakfı Resmi Senedi
Yönetim Kurulu: Galatasaray Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu
Öğrenci: Galatasaray Eğitim Vakfı' ndan burs alan öğrenci.

Yetki
Madde 4- İşbu yönetmelik, Galatasaray Eğitim Vakfı  Resmi Senedi' nin 3/b , 19/s ve 38/3 maddeleri uyarınca,  Yönetim Kurulu' nca düzenlenmiştir.

BURSLAR
Burs Türleri
Madde 5- GEV tarafından verilen başlıca burs türleri şunlardır.
A. İlköğrenim bursları
B. Ortaöğrenim bursları
C. Yükseköğrenim ( lisans ) bursları,
D. Yüksek lisans ( master ) bursları,
E. Doktora bursları,
F. Yurtdışı bursları,
G. Yönetim Kurulu'nca takdir edilebilecek diğer şartlı burslar,
Yönetim Kurulu burs türlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

Adaylık koşulları
Madde 6- Burslardan, Atatürk ilkelerine bağlı, karakteri ve milli duyguları sağlam, güvenilir, laik, ancak maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler Yönetim Kurulu'nun takdiri ile yararlanabilecektir.

Madde 7- Maddi imkandan mahrum olduğunu beyan eden öğrenci GEV bursuna aday olabilir. Bunun için her aday ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak beyan eder. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci bursunun kesilmesi için Vakıf'a başvurma yükümlülüğündedir.

Asgari Başarı Koşulları
İlköğrenim Bursları
Madde 8- GEV ilköğrenim bursları mevzuatta düzenlendiği üzere sekiz yıllk temel eğitim süresinde verilir. Burs tahsisi için gerekli başarı koşulu sınıf geçmektir. Sınıf tekrarı yapılan öğrenim yılında burs başvurusu yapılamaz.

Ortaöğrenim Bursları
Madde 9- GEV bursları ortaöğrenim kademesinde hazırlık ve ara sınıf öğrencilerine verilir. Burs tahsisi için gerekli başarı koşulu sınıf geçmektir. Sınıf tekrarı yapılan öğrenim yılında burs başvurusu yapılamaz.

Yükseköğrenim ( lisans ) bursları,
Madde 10- GEV bursları yükseköğrenim kademesinde hazırlık ve ara sınıf öğrencilerine verilir. Ara sınıflar için burs, altyıl veya alt iki yarıyıl normal eğitim programı derslerinden en fazla 1 başarısız dersi olan ve yıllık genel başarı ortalaması  100 üzerinden en az 60 (veya 4 üzerinden 2.4) olup bir üst yıla geçiş hakkı kazanan adaya Yönetim Kurulu kararı ile tahsis edilir.  
Yükseköğrenim bursları; burs başvurularının kabul edildiği yılın 30 Eylül tarihinde , hazırlık sınıfı için 21, 1. sınıf için 22, 2. sınıf için 23, 3. sınıf için 24 ve 4. sınıf için 25 yaşını doldurmamış öğrencilere verilir.

Yüksek lisans ( master ) bursları,
Madde 11- GEV bursları aşağıdaki koşullarda yüksek lisans kademesinde eğitim ve tez aşamasındaki öğrencilerine verilir. Tezsiz yüksek lisans programları için burs uygulaması yoktur.

1.Eğitim aşamasındaki öğrenciler için, lisans ortalaması daha yüksek olan adaya öncelik verilir. Lisans ortalaması 100 üzerinden en az 62,5 (veya 4 üzerinden 2,4) olmalıdır. Burslar eğitim aşamasının birinci yılı için verilir (uzatma ve afla gelen öğrencilere burs verilmez)

2.Tez aşamasındaki öğrenciler için, yüksek lisans eğitim ortalaması daha yüksek olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans ortalaması 100 üzerinden en az 75 (veya 4 üzerinden 3) olmalıdır. Burslar tez aşamasının birinci yılı için verilir (uzatma ve afla gelen öğrencilere burs verilmez)

Yüksek lisans bursları; burs başvurularının kabul edildiği yılın 30 Eylül tarihinde, eğitim aşaması için 26, tez aşaması için 27 yaşını doldurmamış öğrencilere verilir.

Doktora bursları,
Madde 12- GEV bursları aşağıdaki koşullarda doktora kademesinde eğitim ve tez aşamasındaki öğrencilerine verilir.

1.Eğitim aşamasındaki öğrenciler için, yüksek lisans ortalaması daha yüksek olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans ortalaması 100 üzerinden en az 62,5 (veya 4 üzerinden 2,4) olmalıdır.  Burslar eğitim aşamasının birinci yılı için verilir (uzatma ve afla gelen öğrencilere burs verilmez)

2.Tez aşamasmdaki öğrenciler için, doktora eğitim ortalaması daha yüksek olan adaya öncelik verilir. Burs, tez aşamasında, doktora yeterlik sınav süresi de dahil olmak üzere iki yıl için verilir, tez aşamasın­da tez izleme komitesi raporunun olumlu olması gerekir.(uzatma ve afla gelen öğrencilere burs verilmez) Doktora bursları; burs başvurularının kabul edildiği yılın 30 Eylül tarihinde, eğitim aşaması için 28, tez aşamasının birinci yılı için 29, ikinci yılı için 30 yaşını doldurmamış öğrencilere verilir.

Yurtdışı bursları,
Madde 13- Yurtdışında lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler için; Madde 6, Madde 10, Madde 11 ve Madde 12 geçerlidir. Yurtdışında lisans, yüksek lisans ve doktora hazırlık sınıfları için burs verilmez.

Diğer Şartlı Burslar
Madde 14- Bağışçı(lar) tarafmda şartlı olarak öğrenci belirtilerek verilmek istenen tüm burslar burs komitesi tarafından değerlendirilerek, bursun ödenmesi konusunda bir sorumluluk altma girilmemesi kaydıyla ve sadece uygulama açısından, Yönetim Kurulu onayına sunulur. Burs ödemesi, bağışçı ödeme yaptığı sürece öğrenciye aktarılır.

Burs tahsisi, ödemesi, kesilmesi ve uzatması,

Bursun süresi,
Madde 15- Burslar 1 ders yılı ile sınırlıdır, ihtiyacın sürmesi durumunda her yıl yeniden başvurulabilir.

Burs komitesi
Madde 16- Burs komitesi; Üniversite temsilcisi, Orta Öğrenim Kurumu temsilcisi, İlköğrenim Kurumu temsilcisi ve Vakıf Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Eğitim Komisyonu Üyeleriyle, Vakıf Genel Müdürü'nden oluşur. Komitenin görevi, işbu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilecek olan Vakıf burslarından yararlanacak öğrencilerin seçimini Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak ve burs ödemelerini takip etmektir.

Burs duyurusunun ilanı ve başvuru.
Madde 17- Burs duyuruları her yıl Temmuz ayında Vakıf web sayfasından yapılır. Başvurular Temmuz ayında yapılan duyuru ile başlar ve ilgili öğrenim kurumunun, öğrenim yılına başladığı tarihin ilk onbeş iş günü sonunda sona erer. Başvuru evrakları vakfın genel merkezine elden teslim edilir.

Burs istek Formu
Madde 18- Vakıf, burs başvuru duyurusu beraberinde, ilköğrenim, orta öğrenim ve yüksek öğrenim için ayrı-ayrı, "Burs istek Formu" (Ek 1) yayınlar. Öğrencilerin bu forma güncel bir fotoğraflarını koymaları zorunludur. "Burs istek Formu" ekine, mali ve başarı durum belgeleri eklenir.

Burs istek Formu' na eklenecek belgeler ( Mali ve Başarı Durum bildirgeleri )

Madde 19- Galatasaray Eğitim Vakfı, bursu için başvuran öğrencilerin getirmesi gereken ve değerlendirmeye esas teşkil edecek belgeler şunlardır:

 • "Burs istek Formu" (fotoğraflı) (Ek:1)
 • Başvuru dilekçesi
 • Anne baba maaş bordrolarmm fotokopisi
 • Emeklilerden emekli cüzdanı fotokopisi ve/veya maaş ödemelerini gösteren banka dekontları
 • Ebeveynin işsizlik veya çalışmama durumu sözkonusu ise: SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı, Ticaret Odasindan kayıtlı olup olmadığına dair ayrı ayrı belge
 • Ebeveynler için ayrı ayrı: "Tüm SGK Hizmet Dökümü" (e-devlet)
 • Ev kira ise kira kontratı fotokopisi (ebeveyn ve öğrenci ayrı ikamet ediyor ise her ikisi de)
 • Gayrimenkullerin tapu fotokopisi
 • Ebeveynler için ayrı ayrı: "Tapu Bilgileri Sorgulama" dökümü. (e-devlet)
 • Son 3 aylık elektrik faturaları fotokopisi
 • Öğrenci kardeşi var ise öğrenci belgesi (Burslu olup olmadıklarının ayrıca bildirilmesi)
 • İkametgah (ebeveyn ve öğrenci ayrı ikamet ediyor ise her ikisi de)
 • Nüfus idaresinden vukuatlı nüfus kaydı
 • Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
 • Anne veya babanın ağır hastalığı sözkonusu ise devlet hastanesinden rapor,
 • Öğrencinin geçmiş yıla ait ders başarı durumunu ve not ortalamasmı gösteren belge (ara smıflar için)
 • "Vicdani Yükümlülük Belgesi" (Ek:2)
 • "Burs taahhütnamesi" (EK:3)
 • Adli sicil kaydı (e-devlet)
Bursiyerlerin seçilmesi
Madde 20- Burs komitesi, ilk, orta ve yüksek öğrenim bursları için; ilgili bursların başvuru sürelerinin sona ermesini  izleyen 15 iş günü içinde, her kurum için (ilk,orta,yüksek) ayrı ayrı  toplanır. Başvurusu eksiksiz olan adaylar ihtiyaç sırasına konulur. Her yıl yönetim kurulunca belirlenen azami aile aylık geliri sınırını aşmamak şartı ve burs fonu bütçesi dahilinde oluştyrulan listeler Yönetim Kurulunun onayına sunar.
Vicdani Yükümlülük Belgesi (Ek:2)

Madde 21- Öğrenimini ,Vakıf bursu ile tamamlayan her öğrenci , ileride yeterli gelir düzeyine ulaştığında (ilköğrenim mezuniyetini izleyen 15. sene sonu, orta öğrenim mezuniyetini izleyen 10. sene sonu ve yüksek öğrenim mezuniyetini izleyen 5. sene sonu) , almış olduğu burs cinsinden, en az bir öğrencinin burs giderlerini karşılayarak, yetişmesinde katkıda bulunmayı bir vicdan borcu olarak kabul eder.
Bu nedenle başvurusuyla beraber "Vicdani Yükümlülük Belgesi" imzalar.

Bursların ödenmesi
Madde 22- Burs ödemeleri öğrencilerin, Vakıf tarafından belirlenen bankadaki hesaplarına, burs dönemini kapsayan ayların 15. günü veya 15. gün bir tatil gününe rastlar ise izleyen ilk iş günü yatırılır.

Bursun ertesi yıl için uzatılması,
Madde 23- Öğrenci ihtiyacının sürdüğünü belirterek burs koşullarını sağladığı takdirde her yıl için burs başvurusu yapar, ihtiyacı süren ve Madde 25 kapsamına girmeyen öğrencilerin ertesi yıl için bursu uzatılır.

Vakıf tarafından bursun kesilmesi,
Madde 24- 1)  Başvuru bilgilerinde veli veya öğrenci tarafından yanlış bilgilendirme yapılması halinde,
2)  Madde 6 ile Madde 8, 9, 10, 11 ve 12 de bulunan "Asgari Başarı Koşullarının" gerçekleşmemesi halinde,
3)  Disiplin cezası nedeniyle ilgili eğitim kurumunun yöneticisinden talep gelmesi halinde,
4)  Öğrencinin, başka bir kurum ve/veya kişiden burs almakta (KYK öğrenci kredisi, Devlet Parasız Yatılı,
Devlet Burslu hariç) olduğunun saptanması halinde,
5) Öğrencinin, yetim maaşı ve nafaka alması dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte bir işte çalışması veya gelire sahip olması halinde, Yönetim Kurulu karaı ile burs kesilir.

Mali Hükümler
Bursun kapsamı,
İlköğrenim bursu,
Madde 25- İlköğrenim bursları, her öğrenim yılında (Ekim-Haziran) 9 ay süresince ödenmek üzere, Vakıf  tarafından belirlenen harçlık tutarından oluşur.
Ortaöğrenim bursları,

Tam Yatılı Ortaöğrenim Bursu,

Madde 26- Tam Yatılı Ortaöğrenim Bursu, yatılı öğrenim ücreti, giyecek, ders kitabı ve (Ekim-Haziran) 9 ay süresince ödenmek üzere Vakıf  tarafından belirlenen harçlık tutarından oluşur.

Yatılı Ortaöğrenim Bursu,
Madde 27- Yatılı Ortaöğrenim Bursu, yatılı  öğrenim ücreti ve ders kitabı tutarından oluşur.  
Tam Gündüzlü Ortaöğrenim Bursu,
Madde 28- Tam Gündüzlü Ortaöğrenim Bursu, gündüzlü öğrenim ücreti, ulaşım desteği, öğle yemeği, giyecek (yılda bir kez bir harçlık tutarında), ders kitabı ve (Ekim-Haziran) 9 ay süresince ödenmek üzere Vakıf tarafından belirlenen harçlık tutarından oluşur.

Gündüzlü Öğrenim Bursu,
Madde 29- Gündüzlü Öğrenim Bursu, gündüzlü öğrenim ücreti ve ders kitabı tutarından oluşur.

Destek Bursu,
Madde 30- Destek Bursu, giyecek (yılda bir kez bir harçlık tutarında), ders kitabı  ve (Ekim-Haziran) 9 ay süresince ödenmek üzere Vakıf  tarafından belirlenen harçlık tutarından oluşur.

Yükseköğrenim ( Lisans ) Bursu
Madde 31- Yükseköğrenim bursları, her öğrenim yılında (Ekim-Haziran) 9 ay süresince ödenmek üzere, Vakıf tarafından belirlenen  harçlık tutarından oluşur.

Yüksek lisans ( Master ) bursları,
Madde 32- Yüksek lisans bursları, her öğrenim yılında (Ekim-Haziran) 9 ay süresince ödenmek üzere, Vakıf tarafından belirlenen harçlık tutarından oluşur.

Doktora bursları,
Madde 33- Doktora bursları, her öğrenim yılında (Ekim-Haziran) 9 ay süresince ödenmek üzere, Vakıf  tarafından belirlenen harçlık tutarından oluşur.

Yurtdışı bursları
Madde 34- Yönetim Kurulu onayından geçmiş öğrenciye özel şartlı bağış bursları haricindeki, tüm yurtdışı bursları (lisans, yüksek lisans, doktora) her öğrenim yılında (Eylül-Mayıs) 9 ay süresince ödenmek üzere, Vakıf tarafından belirlenen harçlık tutarından oluşur.

Geri ödeme,
Yurtiçi bursları,
Madde 35- Yurtiçi bursları karşılıksızdır, burs alan öğrenciler imzalayacakları "Vicdani Yükümlülük Belgesi" ile (Madde 22) ileride Galatasaray Eğitim Vakfı aracılığı ile burs vereceklerini taahüt ederler.

Yurtdışı bursları,
Madde 36- Yurtdışı bursları "Karşılıksız" ve "Karşılıklı" olarak ikiye ayrılır:
a)  Karşılıksız Yurtdışı Bursları:
"Karşılıksız Yurtdışı Bursu" bursu alan öğrenciler imzalayacakları "Vicdani Yükümlülük Belgesi" ile
(Madde 22) ileride Galatasaray Eğitim Vakfı aracılığı ile burs vereceklerini taahüt ederler.

b) Karşılıklı Yurtdışı Bursları:
"Karşılıklı Yurtdışı Bursları" geri ödemelidir. Yönetim Kurulu tarafından belirlenene geri  ödeme şekli ve süresi burs tahsisiyle birlikte hazırlanan bir sözleşme ile burs alan öğrenci tarafından kabul edilir.

SON HÜKÜMLER,
Yürütme,
Madde 37- Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.
 
PDF halini görüntülemek için tıklayın.