Vergi Muafiyeti

Galatasaray Eğitim Vakfı'na Bakanlar Kurulu'nun 08/11/1982 gün, 8/5685 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır. 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağışlar, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden düşülebilir.